УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
Професионално направление; Счетоводство и данъчно облагане: Код:344
Професия: Оперативен счетоводител: Код: 344030
Специалност: Оперативно счетоводство: Код: 3440301
Степен на професионална квалификация - Трета
Ниво по НКР: 4
Срок на обучение: до 18 месеца
Общ брой часове: 960

Рейтинг:
No votes yet
Оперативно счетоводство
#
Дистанционно обучение: