УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВТОРА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
Професионално направление: Счетоводство и данъчно облагане: Код:344
Професия: Данъчен и митнически посредник: Код: 344020
Специалност: Митническо и данъчно обслужване: Код: 3440202
Степен на професионална квалификация - Втора
Ниво по НКР: 3
Срок на обучение: до 1 година
Общ брой часове: 660

Рейтинг:
No votes yet
mitnichesko obslujvane image
#
Дистанционно обучение: