УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
Професионално направление: Счетоводство и данъчно облагане: Код:344
Професия: Данъчен и митнически посредник: Код: 344020
Специалност: Митническа и данъчна администрация: Код: 3440201
Степен на професионална квалификация: Трета
Ниво по НКР: 4
Срок на обучение: до 18 месеца
Общ брой часове: 960

Рейтинг:
No votes yet
mitnicheska administraciq image
#
Дистанционно обучение: