УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
Професионално направление: Финанси, банково и застрахователно дело: Код:343
Професия: Финансист: Код: 343010
Специалност: Банково дело: Код: 3430101
Степен на професионална квалификация - Трета
Ниво по НКР: 4
Срок на обучение: до 18 месеца
Общ брой часове: 960

Рейтинг:
No votes yet
банково дело
#
Дистанционно обучение: