УЧЕБЕН ПЛАН: ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
Професионално направление: Приложни изкуства и занаяти: Код: 215
Професия: Художник- приложни изкуства: Код: 215070
Специалност: Иконопис: Код: 2150705
Степен на професионална квалификация - Трета
Ниво по НКР: 4
Срок на обучение: до 18 месеца
Общ брой часове: 960

Рейтинг:
No votes yet
Alt
Дистанционно обучение: