УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВТОРА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
Професионално направление: Приложни изкуства и занаяти: Код: 215
Професия: Каменоделец: Код: 215060
Специалност: Декоративни скални облицовки: Код: 2150602
Степен на професионална квалификация - Втора
Ниво по НКР: 3
Срок на обучение: до 1 година
Общ брой часове: 660

Рейтинг:
No votes yet
Alt
Дистанционно обучение: