УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВТОРА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
Професионално направление: Приложни изкуства и занаяти: Код: 215
Професия: Каменоделец: Код: 215060
Специалност: Каменоделство: Код: 2150601
Степен на професионална квалификация- Втора
Ниво по НКР:3
Срок на обучение:до 1 година
Общ брой часове:660

Рейтинг:
No votes yet
Alt
Дистанционно обучение: