УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВТОРА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
Професионално направление: Приложни изкуства: Код: .215
Професия: Керамик: Код: 215050
Специалност: Керамика: Код: 2150501
Степен на професионална квалификация: Втора
Ниво по НКР:4
Срок на обучение:до 1 година
Общ брой часове:660

Рейтинг:
No votes yet
Alt
Дистанционно обучение: