УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВТОРА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
Професионално направление: Художествени занаяти: Код:215
Професия: „Дърворезбар” Код: 215040
Специалност: Дърворезбарство: Код:2150401
Степен на професионална квалификация - Втора
Ниво по НКР:3
Срок на обучение:до 1 година
Общ брой часове:660
Рейтинг:
No votes yet
Alt
Дистанционно обучение: