УЧЕБЕН ПЛАН
ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
Професионално направление: Дизайн: Код:214
Професия: Дизайнер: Код: 214010
Специалност: Рекламна графика: Код:2140112
Степен на професионална квалификация - Трета
Ниво по НКР:4
Срок на обучение:до 18 месеца
Общ брой часове:960

Рейтинг:
No votes yet
reklamna grafika image
#
Дистанционно обучение: