УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
Професионално направление: Дизайн: Код: 214
Професия: Дизайнер: Код: 214010
Специалност: Художествено осветление за театър, кино и телевизия: Код: 2140102
Степен на професионална квалификация - Трета
Ниво по НКР:4
Срок на обучение: до 18 месеца
Общ брой часове: 960

Рейтинг:
No votes yet
Alt
#
Дистанционно обучение: