УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
Професионално направление: Аудио-визуални изкуства и техники; производство на медийни продукти: Код:213
Професия: Графичен дизайнер: Код: 213070
Специалност: Графичен дизайн: Код: 2130701
Степен на професионална квалификация - Трета
Ниво по НКР: 4
Срок на обучение: до 18 месеца
Общ брой часове: 960

Рейтинг:
No votes yet
графичен дизайн
#
Дистанционно обучение: