Home » 8110901 Worker in the production of culinary products in food and entertainment establishments

8110901 Worker in the production of culinary products in food and entertainment establishments

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАРаботник в заведенията за хранене и развлечения
КОД НА ПРОФЕСИЯТА811090
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАРаботник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА8110901
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ1
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕдо 6 месеца
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕзавършен начален етап на основното образование или успешно завършен курс за ограмотяване, организиран от училища в системата на предучилищното и училищното образование по реда на Закона за насърчаване на заетостта или на Закона за предучилищното и училищното образование, или валидирани компетентности за начален етап на основно образование по чл. 167, ал. 1, т. 4 от ЗПУО
БРОЙ ЧАСОВЕ300
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ118
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА182
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО600
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА300
Scroll to Top