Home » 8110602 Production and service in food and entertainment establishments

8110602 Production and service in food and entertainment establishments

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАРесторантьор
КОД НА ПРОФЕСИЯТА811060
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАПроизводство и обслужване в заведения за хранене
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА8110602
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ3
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕсредно образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование
БРОЙ ЧАСОВЕ960
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ360
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА600
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1800
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА900
Scroll to Top