Home » 8110101 Hospitality organization

8110101 Hospitality organization

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАХотелиер
КОД НА ПРОФЕСИЯТА811010
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАОрганизация на хотелиерството
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА8110101
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ3
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ дневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕсредно образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование
БРОЙ ЧАСОВЕ960
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ352
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА608
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1800
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА900
Scroll to Top