Home » 6400201 Veterinary laboratory technician

6400201 Veterinary laboratory technician

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАВетеринарен лаборант
КОД НА ПРОФЕСИЯТА640020
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАВетеринарен лаборант
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА6400201
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ3
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕсредно образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование
БРОЙ ЧАСОВЕ960
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ501
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА459
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1800
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА1200
Scroll to Top