Home » 6230101 Forestry and hunting

6230101 Forestry and hunting

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАТехник-лесовъд
КОД НА ПРОФЕСИЯТА623010
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА6230101
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯГорско и ловно стопанство
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕсредно образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование
БРОЙ ЧАСОВЕ962
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ354
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА608
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1800
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА900
Scroll to Top