Home » 5820601 Builder of roads, highways and related facilities

5820601 Builder of roads, highways and related facilities

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАПътен строител
КОД НА ПРОФЕСИЯТА582060
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАСтроител на пътища, магистрали и съоръжения към тях
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА5820601
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ2
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕзавършен клас от средното образование, придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено средно образование
БРОЙ ЧАСОВЕ664
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ312
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА352
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1200
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА600
Scroll to Top