Home » 5810202 Decorative restoration

5810202 Decorative restoration

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАРеставратор-изпълнител
КОД НА ПРОФЕСИЯТА581020
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАДекоративна реставрация
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА5810202
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ2
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕдо 1 година
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕзавършени Х или ХI клас, придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено средно образование
БРОЙ ЧАСОВЕ660
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ208
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА452
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА
Scroll to Top