Home » 5410205 Production of alcoholic and non-alcoholic beverages

5410205 Production of alcoholic and non-alcoholic beverages

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАОператор в хранително-вкусовата промишленост
КОД НА ПРОФЕСИЯТА541020
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАПроизводство на алкохолни и безалкохолни напитки
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА5410205
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ2
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕдо 1 година
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕзавършени Х или ХI клас, придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено средно образование
БРОЙ ЧАСОВЕ660
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ330
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА330
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1200
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА600
Scroll to Top