Home » 5250502 Lifting – transport equipment with electric drive

5250502 Lifting – transport equipment with electric drive

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАТехник по подемно транспортна техника
КОД НА ПРОФЕСИЯТА525050
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАПодемно транспортна техника с електрозадвижване
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА5250502
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ3
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕдо 1 година
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕсредно образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование и се определя с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии
БРОЙ ЧАСОВЕ960
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ404
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА556
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1800
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА900
Scroll to Top