Home » 5230701 Automation of continuous production

5230701 Automation of continuous production

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАТехник по автоматизация
КОД НА ПРОФЕСИЯТА523070
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТААвтоматизация на непрекъснати производстава
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА5230701
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ3
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕдо 1 година
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕсредно образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование и се определя с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии
БРОЙ ЧАСОВЕ960
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ190
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА770
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1800
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА900
Scroll to Top