Home » 5220501 Operation of steam and water heating facilities

5220501 Operation of steam and water heating facilities

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАОператор на парни и водогрейни съоръжения
КОД НА ПРОФЕСИЯТА522050
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАЕксполатация на парни и водогрейни съоръжения
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА5220501
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ2
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕдо 1 година
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕзавършени Х или ХI клас, придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено средно образование
БРОЙ ЧАСОВЕ660
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ320
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА340
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1200
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА600
Scroll to Top