Home » 5210701 Metallurgy of ferrous metals

5210701 Metallurgy of ferrous metals

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАТехник-металург
КОД НА ПРОФЕСИЯТА521070
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАМеталургия на черните метали
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА5210701
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ3
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕдо 1 година
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕзавършени Х или ХI клас, придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено средно образование
БРОЙ ЧАСОВЕ960
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ296
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА664
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1800
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА900
Scroll to Top