Home » 5210303 Welding machines and equipment

5210303 Welding machines and equipment

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАМашинен оператор
КОД НА ПРОФЕСИЯТА521030
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАМашини и съоръжения за заваряване
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА5210303
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ2
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕдо 1 година
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕзавършени Х или ХI клас, придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено средно образование
БРОЙ ЧАСОВЕ660
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ166
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА494
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1200
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА600

Scroll to Top