Home » 5210301 Metal cutting machines

5210301 Metal cutting machines

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАМашинен оператор
КОД НА ПРОФЕСИЯТА521030
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАМеталорежещи машини
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА5210301
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ2
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕдо 1 година
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕзавършени Х или ХI клас, придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено средно образование
БРОЙ ЧАСОВЕ
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ341
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА619
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1200
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА600
Scroll to Top