Рейтинг:

 

„Хармония 1” е дружество с ограничена отговорност (ООД) създадено през 2005 г. и регистрирано по Търговския закон с основна насока на действие: професионално обучение, квалификация и преквалификация на младежи и възрастни лица, услуги в сферата на образованието, консултирането и посредничеството при търсене и намиране на работа.

Нашата цел е да постигаме качествено професионално обучение, което да спомага за задоволяване на потребностите и интересите на отделната личност, на обществото, на образователните и на обучаващите институции, на работодателите, на синдикатите.

Нашата мисия е да осъществяваме дейността си в насока на обучението и професионалната квалификация на безработни лица, служители на организации, нуждаещи се от повишаване нивото на квалификация, граждани търсещи собствено усъвършенстване и квалификация, адекватни на потребностите на пазара на труда и развитието на конкурентоспособността на българската икономика.

В основата на потенциала на фирмата е опита на собствениците и служителите, придобит в продължение на многогодишната им работа, свързана с обучението, квалификацията и преквалификацията на младежи и възрастни.

Осъзнавайки отговорността и спецификата на дейността ние се ориентираме към перспективни и търсени професионални направления, професии и специалности, които са от изключителна важност за бъдещето на икономиката.

Нашата визия за бъдещето. Развитието на фирмата като съвременна модерна институция от европейски тип, която чрез средствата на научно-техническия прогрес и използвайки човешкия потенциал развива концепция за професионално обучение и ориентиране в контекста на ученето през целия живот и продължаващото професионално обучение с оглед осигуряване на ефективна интеграция и реинтеграция на човешките ресурси на пазара на труда.