Alt
Рейтинг:
No votes yet

В гр. Атина, Гърция се проведе откриваща среща на проект „DiVET” (Joint Qualification for Export Specialists via Internet and Social Media)  с участието от българска страна на „Хармония 1“ ООД и БТПП

Шест партьорски организации от три страни – България, Гърция и Турция, участват в проекта, който се изпълнява в рамките на програма „Еразъм +”. Продължителността на проекта е две години и основната му цел е да подобри използването на интернет и социалните медии за нуждите на експортно-ориентирания бранш, което от своя страна да доведе до нарастване на броя на специалистите в сектора, подобряване на капацитета на МСП и ръст на заетостта на завършилите професионално образование и обучение в тази сфера.

Основнaтa дейност на проекта се състои в разработването на иновативен курс за придобиване на умения в използването на интернет и социалните медии за реализирането на експортни дейности. За целта ще бъде изготвена учебна програма и ще бъде проведено пилотно обучение, което ще включва комбинация от присъствени учебни занятия и тримесечен стаж.

В пилотното обучение, което е предвидено да започне в края на 2019 г., от българска страна се очаква да вземат участие общо 26 обучаващи се от ПОО институции, свързани с професионалното образование и обучение, и 26 МСП с  експортна ориентация. Част от обучаващите се курсисти ще имат възможност да изкарат период на чиракуване в чужбина. Придобитата по линия на обучението квалификация се очаква да бъде приравнена към ниво 4 на Европейската квалификационна рамка.

В периода март-април 2019 г. БТПП предстои да проведе информационни дни с фокус групи, в които ще участват представители на МСП и браншови организации. Целта на фокус групите е да се обсъдят стъпките по  изготвянето на съвместния квалификационен профил, на основата на който ще бъде разработена учебната програма. На участниците ще бъде предоставен предварително изготвен списък с уменията, които се очаква да бъдат придобити по време на обучението