Рейтинг:
No votes yet

ДО ОБУЧАЕМИТЕ ЛИЦА В ЦПО КЪМ „ХАРМОНИЯ 1“ ООД,

Във връзка с изискванията на Наредба № 1 от 19 февруари 2020 г. за организацията и провеждането на изпитите за придобиване на професионална квалификация на министъра на образованието и науката, Обн. ДВ. бр. 18 от 28 февруари 2020 г., всички изпити по приключване на обучението за придобиване на професионална квалификация: държавен изпит за придобиване на степен или изпит за приключване на обучението по част от професия, ще се бъдат провеждани по график, утвърден със заповед на Председателя на НАПОО.

В тази връзка, обучаемите лица във всички стартирали обучения преди влизане в сила на Наредба № 1 от 19 февруари 2020 г. ще приключат обучението си по утвърдения график от Председателя на НАПОО. За промяната в графика всеки обучаем ще бъде уведомен.

Учебен отдел на ЦПО към „Хармония 1“ ООД

Български