Рейтинг:
Average: 5 (16 votes)

 

МИСИЯ на КОЛЕЖ "ХАРМОНИЯ"

Мисията на колеж „Хармония“ е да провежда политика на увеличаване на информираността за предлаганото качествено професионално образование и реализиране на повече обучения по лицензираните професии на колежа на безработни лица, служители на организации нуждаещи се от по-високо ниво на квалификация, граждани търсещи собствено усъвършенстване и квалификация, адекватни на потребностите на пазара на труда.

В основата на потенциала на Частен професионален колеж „Хармония“ е опита на собствениците и служителите придобит в продължение на многогодишната им работа свързана с образованието, квалификацията и преквалификацията на младежи и възрастни. Осъзнавайки отговорността и спецификата на дейността ние се ориентираме към перспективни и търсени професионални направления, професии и специалности, които са от изключителна важност за професионалното обучение и приоритетите на професионалното образование в Р. България.


ЦЕЛИ на КОЛЕЖ "ХАРМОНИЯ"

Да постигаме по-високо ниво на качествено професионално образование и обучение – което да спомага за задоволяване на потребностите и интересите на отделната личност, на нашите партньори - институции, работодатели, синдикати;

Да разширяваме възможностите на нашите колежани за продължаващо обучение във висши училища и университети;

Да прилагаме на практика стандартите в професионалното обучение и образование, които се утвърждават с Европейската интеграция на България;

Да увеличаваме капацитета на колеж „Хармония“ както по отношение на брой обучаеми лица, така и по отношение на материалната база и качеството съобразено със световните стандарти в тази област.


ЧАСТЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН КОЛЕЖ  към "ХАРМОНИЯ 1"ООД е в договорни отношения за продължаващо обучение с: