Рейтинг:

 

Частен професионален колеж „Хармония“ (ЧПК „Хармония“) е основан през 2010 г. със Заповед № РД14-56/04.06.2010 г. на Министъра на образованието и науката. След пререгистрация по ЗПОО е вписан в Регистъра на професионалните колежи на основание заповед № РД14-418/18.10.2017 г.

Колежът организира, провежда и удоставерява професионално обучение по рамкови програми Г в дневна и задочна форма на обучение, с прием след завършено средно образование по следните професионални професии и специалности:

  • направление 345 Администрация и управление, професия код 345020 Фирмен мениджър,  специалност: код 3450212 Предприемачество и мениджмънт
  • направление 811 Xoтелиерство, ресторантьорство и кетъринг, професия код 811010 Xoтелиер, специалност код 8110102 Организация и управление на хотелиерството

МИСИЯ

Мисията на ЧПК „Хармония“ е:

  • поддържане на ученето през целия живот чрез формиране и повишаване знанията, уменията и компетенциите на обучаемите лица;
  • провеждане на политика по увеличаване информираността за предлаганото качествено професионално обучение;
  • реализиране на обучения на лица (безработни, служители на организации, нуждаещи се от повишаване нивото на квалификация, търсещи собствено усъвършенстване и квалификация), адекватни на потребностите на пазара на труда.

В основата на потенциала на ЧПК „Хармония“ е опитът на собствениците и служителите, придобит в продължение на многогодишната им работа, свързана с обучението, квалификацията и преквалификацията на младежи и възрастни.
 

ЦЕЛИ

  • прилагане на държавните образователни стандарти за обучение по двете професии с четвърта СПК, респ. пето ниво по Националната квалификационна рамка (НКР) и Европейската квлификационна рамка (ЕКР);
  • непрекъснато повишаване качеството на професионално обучение, което да гарантира задоволяване на потребностите и интересите на отделната личност и на нашите партньори - институции, работодатели, синдикати;
  • увеличаване капацитета на Колежа, както по отношение на брой обучаеми лица, така и по отношение на материалната база и качество, съобразено с европейските стандарти;
  • разширяване възможностите на нашите колежани за продължаващо обучение във висши учебни заведения.

ДОГОВОРИ ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ

МАТЕРИАЛНА БАЗА

Материалната база отговаря изцяло на изискванията на държавните образователни стандарти за обучение по двете професии с четвърта СПК, както за теоретично, така и за обучение по практика на професиите.

Разположението на колежа, в близост до Нов български университет, дава възможност за бърза ориентация и достъп, както с градски транспорт, така и с лични автомобили.

Колежът разполага с компютърна зала с осигурен интернет достъп, видео и аудиотехника и специализирана библиотека, които правят обучението достъпно, привлекателно и атрактивно за младите хора.

Платформата за дистанционно обучение MOODLE, с която Хармония разполага, дава възможност за подпомагане на учебния процес на колежани, обучаващи се в задочна форма на обучение.

Сътрудничеството с различни партньори на Колежа осигурява възможност за провеждане на практическото обучение на колежаните.

ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Преподавателите в ЧПК „Хармония“ са утвърдени в теорията и практиката, със значителен опит, както в професионалното обучение, така и в академични структури на висши учебни заведения.

Преподавателският състав на Колежа се състои от: 4 доценти, 5 доктори на науките и 13 магистри с педагогическа квалификация. Всички преподаватели са с широки познания и значителен практически опит в сферата на преподаваните от тях учебни предмети.

Преподавателите са, както академични авторитети, така и практици с успехи в реалния бизнес. Те са ментори, водачи и партньори, съветници на колежаните, формирайки необходимите умения и компетентности за успешна подготовка по професиите: Фирмен мениджър и Хотелиер.

УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ

Придобитата четвърта степен на професионална квалификация (пето ниво по НКР и ЕКР) се удостоверява със Свидетелство за професионална квалификация номенклатурен № 3-54 на МОН.

Издаденият документ гарантира възможност за продължаване на обучението за бакалавърска степен във висше учебно заведение, с които ЧПК „Хармония“ има договорни отношения за продължаващо обучение.

При писмено заявено желание се издава и „Европас“ приложение към издаденото Свидетелство за професионална квалификация.

ЛИЦЕНЗИЯ