УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
Професионално направление: Аудио-визуални изкуства и техники; производство на медийни продукти Код:213
Професия: Фотограф: Код: 213020
Специалност: Фотография: Код: 2130201
Степен на професионална квалификация - Трета
Ниво по НКР: 4
Срок на обучение: до 18 месеца
Общ брой часове: 960

Рейтинг:
fotografiq image
Дистанционно обучение: