УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
Професионално направление: Машиностроене, металообработване и металургия; 521
Професия: Мехатроника: 521140
Специалност: Мехатроника: 5211401
Степен на професионална квалификация - Трета
Ниво по НКР: 4
Срок на обучение:
Общ брой часове: 960

Рейтинг:
No votes yet
Alt
Дистанционно обучение: