УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВТОРА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
Професионално направление: Приложна информатика: Код:482
Професия: Оператор информационно осигуряване: Код: 482020
Специалност: Икономическо информационно осигуряване: Код: 4820201
Степен на професионална квалификация - Втора
Ниво по НКР: 4
Срок на обучение: до 1 година
Общ брой часове: 660

Рейтинг:
No votes yet
Икономическо информационно осигуряване
#
Дистанционно обучение: