УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
Професионално направление: Търговия на едро и дребно: Код:341
Професия: Брокер: Код: 341030
Специалност: Недвижими имоти: Код: 3410301
Степен на професионална квалификация - Трета
Ниво по НКР: 4
Срок на обучение: до 18 месеца
Общ брой часове: 960

Рейтинг:
Alt
#
Дистанционно обучение: