УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
Професионално направление: Аудио-визуални изкуства и техники; производство на медийни продукти Код:213
Професия: Полиграфист: Код: 213030
Специалност: Полиграфия: Код: 2130301
Степен на професионална квалификация - Трета
Ниво по НКР: 4
Срок на обучение: до 18 месеца
Общ брой часове: 960

Рейтинг:
Alt
Дистанционно обучение: