УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
Професионално направление: Музикални и сценични изкуства Код:212
Професия: Танцьор Код:212050
Специалност: Български танци Код:2120501
Степен на професионална квалификация - Трета
Ниво по НКР: 4
Срок на обучение: до 18 месеца
Общ брой часове: 960

Рейтинг:
narodni tanci IMAGE
Дистанционно обучение: