Начало » 8610103 Физическа охрана на обекти

8610103 Физическа охрана на обекти

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАОхранител
КОД НА ПРОФЕСИЯТА861010
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАФизическа охрана на обекти
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА8610103
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ3
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ27 седмици
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ
БРОЙ ЧАСОВЕ1016
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ345
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА671
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1800
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА900

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 8610103 – “Физическа охрана на обекти”

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • Да познава личните предпазни средства;
 • Да познава основните правила за работа на работното място, не замърсява с работата си околната среда;
 • Пазарните отношения, мястото и ролята на отделните лица, фирмите, институциите и държавата в тях;
 • Правата и задълженията си като участник в трудовия процес, съгласно Кодекса на труда, да разбира договорните отношения между работодател и работник;
 • Основни познания по счетоводство;
 • Общите правила за работа с компютър и използване на програмни продукти;
 • Правилата за поддържане на безопасни и здравословни условия на труд;
 • Фирмената организация и основните моменти от длъжностните характеристики на служителите;
 • Правната база и цялостната организация на фирмената сигурност и охрана;
 • Правната регламентация на частната охранителна дейност като цяло;
 • Основните положения от организацията и тактиката при физическа защита на имуществото на физически и юридически лица, както и спецификата на персоналната охрана.
 • Основните положения от организацията и тактиката при получен сигнал от сигнално охранителна техника, както и тенденциите в развитието на СОТ;
 • Основните положения от организацията и тактиката при охрана на банки, небанкови финансови институции, инкасо, ценни пратки и товари;
 • Документите, свързани с оптималното функциониране на охранителната дейност и системи.
 • Психологическите особености на охранителя и реда за действие в кризисни ситуации;
 • Основните понятия правила за работа и мерки за безопасност при боравене с оръжие и боеприпаси;
 • Основните правила и техника на долекарска помощ;
 • Принципите и формите на взаимодействие с органите на МВР при осъществяване на охранителната дейност.
 • Познания по фирменото облекло опознавателни знаци, средства за свръзка, самозащита и принуда, спецификата на тяхното съхранение и отчет.

ДА МОЖЕ:

 • Да използва личните предпазни средства;
 • Прилагане основните правила за работа на работното място, не замърсява с работата си околната среда;
 • Да формулира проблеми, задава въпроси и дава удовлетворяващи отговори, прави отчет за извършената работа, познава организацията на фирмата и правомощията на длъжностните лица;
 • Да участва при разпределяне на задачите между членовете на екипа, съдейства и търси помощ от членовете на екипа при необходимост изказва мнение и прави предложения за по-правилно изпълнение на задачите ,отнася се с чувство за отговорност при изпълнение на работата, която му е възложена;
 • Да демонстрира чувство за отговорност, разбира собствената си роля в цялостната дейност на фирмата и осъзнава необходимостта от повишаване на квалификацията си;
 • Да оценява качеството на извършената работа в съответствие с нормативните изисквания и приетите критерии в дейността – точност, целесъобразност, функционалност, прецизност в изпълнението, качество и обем на работата.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

Наименование на модулитеОбщоТеорияПрактика
I.Обща задължителна професионална подготовка261149112
1.Здравословни и безопасни условия на труд17710
2.Компютърно обучение502525
3.Основи на пазарната икономика734
4.Общи правила на трудово-правното законодателство1266
5.Езиково обучение – английски език5050
6.Бизнес комуникации22913
ІІ.Отраслова задължителна професионална подготовко338118220
1.Правни основи на частната охранителна дейност и фирмена сигурност2020
2.Фирмена сигурност – значение структура, особености1414
3.Европейски опит във фирмената сигурност и частната охранителна дейност66
4.Психологически аспекти на частната охранителна дейност и фирмена сигурност1010
5.Принципи и форми на работа с органите на МВР при осъществяване на охранителната дейност66
6.Основни понятия, правила за работа и мерки за безопасност при боравене с оръжие и боеприпаси602040
7.Стрелкова подготовка с късоцевно и гладкоцевно бойно оръжие861670
8.Психофизическа подготовка с елементи на бойно-приложни техники501040
9.Основни правила и техники на долекарска помощ.401030
10.Оказване на първа помощ при прострелване при пострадали в автопроизшествие и при трудова злополука46640
ІІІ.Специфична задължителна професионална подготовка за специалността „Физическа охрана на обекти” – 8610103462242220
1.Фактори влияещи върху мотивацията на частните охранители за професионално изпълнение на задълженията им1010
2.Подбор на кадри за охранителната дейност. Действия в кризисни ситуации651550
3.Организация и тактика при физическа защита на живота и здравето на отделни лица582830
4.Организация и тактика при физическа защита на имуществото на физичес8ки и юридически лица. Особености в зависимост от спецификата на охранителния обект883850
5.Организация и тактика при проверка на получен сигнал от сигнално-охранителна техника. Тенденции в развитието на СОТ683335
6.Организация и тактика при охрана на банки, небанкови финансови институции, инкасо, ценни пратки и товари и важни обекти от национално значение. Актуални проблеми532528
7.Фирмено облекло, опознаветлни знаци, средства за свръзка, самозащита и принуда. Съхранение и отчет14104
8.Правоотношения с охранителните работници. Заплати, осигуровки, отпуск. Стимули1010
9.Задължения на охранителя, произтичащи от правната регламентация на проблема2727
10.Документи, свързани с оптималното функциониране на охранителната дейност и системи634023
11.Задължения на охранителя в процеса на комуникация с органите на МВР66
Общо1016345671
Scroll to Top