Начало » 8610102 Лична охрана

8610102 Лична охрана

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАОхранител
КОД НА ПРОФЕСИЯТА861010
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАЛична охрана
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА8610102
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ3
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕДНЕВНА
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ27 седмици
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ
БРОЙ ЧАСОВЕ1016
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ345
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА671
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1800
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА900

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции на специалността 8610102 – “Лична охрана”

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • Основните правила за здравословни и безопасни условия на труд;
 • И ползва личните предпазни средства при изпълнение на охранителната дейност;
 • Правната регламентация на частната охранителна дейност;
 • Документите, свързани с оптималното функциониране на охранителната дейност и системи;
 • Психологическите особености на охранителя и реда за действие в кризисни ситуации;
 • Основните характеристики и параметри на използваната техника за извършване на охранителна дейност;
 • Правилата за недопускане на нарушения на обществения ред;
 • Организацията и тактиката при извършване на лична охрана;
 • Правилата за опазване личността на охранявания;
 • Методите за опазване личността на охранявания;
 • Мерките за спасяване на охранявания в случаи на бедствия или аварии;
 • Задачите, които трябва да се изпълняват при постъпване на наряд, особеностите на територията и маршрута;
 • Въоръжението, снаряжението и другите средства за самоотбрана и принуда;
 • Сигнализационните, алармените апаратури, техническите средства, служебните животни

ДА МОЖЕ:

 • Предотвратява и пресича престъпленията спрямо охранявания обект;
 • Познава особеностите на охранявания обект;
 • Оказва помощ на колеги, охраняващи физически лица в случай на посегателство или нападение;
 • Своевременно да сигнализира за извършени нарушения;
 • Създава организация за опазване на местопроизшествие и личността на охранявания;
 • Оценява качеството на извършената работа, в съответствие с нормативните изисквания;
 • Работи перфектно с телефон, радиостанции, телекс и други съвременни средства за комуникация и сигнализация;
 • Работи със сигнално-охранителна техника;
 • Оказва първа медицинска помощ;
 • Разглобява, сглобява и отстранява повреди в зачисленото му оръжие;
 • Ползва бойно стрелково оръжие, в зависимост от спецификата на охранявания обект;
 • Опазва служебната и държавна тайна;
 • Оценява обстановката и промените в нея, като докладва своевременно за това на работодателя си;
 • Използва принципите и формите на взаимодействие с органите на МВР при осъществяване на охранителната дейност

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и прак

Наименование на модулитеОбщоТеорияПрактика
І.Обща задължителна професионална подготовка1848599
1.Здравословни и безопасни условия на труд1679
2.Компютърно обучение561937
3.Чуждоезиково обучение – английски език562630
4.Основи на пазарната икономика844
5.Трудово-правни норми. Организация на трудовия процес16124
6.Бизнес-комуникации24915
7.Пожарна и аварийна безопасност88
ІІ.Отраслова задължителна професионална подготовка392146246
1.Нормативно-правна уредба на частната охранителна дейност и фирмена сигурност2424
2.Наказателно-правна подготовка24186
3.Фирмена сигурност – значение, структура и особености16106
4.Европейски опит във фирмената сигурност и частната охранителна дейност88
5.Психологически аспекти на частната охранителна дейност. Действие в кризисни ситуации361719
6.Отношения с граждани. Принципи и форми на работа с органите на МВР при осъществяване на охранителна дейност16106
7.Борба с тероризма. Особености в дейността на охранителите при противодействие на терористични актове24168
8.Основни понятия, правила за работа и мерки за безопасност при боравене с огнестрелно оръжие и боеприпаси562828
9.Стрелкова подготовка с късоцевно и гладкоцевно бойно оръжие5656
10.Лична защита. Психофизическа подготовка с елементи на бойно-приложни техники104104
11.Основни правила и техника на долекарската помощ. Оказване на първа помощ281513
ІІІ.Специфична задължителна професионална подготовка за специалността “Лична охрана” – код 8610102440114326
1.Организация и тактика при осъществяване на лична охрана21042168
2.Управление на автомобил381632
3.Организация и тактика на охранителната дейност чрез технически системи за сигурност и помощни средства19256136
Scroll to Top