Начало » 8610101 Банкова охрана и инкасова дейност

8610101 Банкова охрана и инкасова дейност

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАОхранител
КОД НА ПРОФЕСИЯТА861010
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАБанкова охрана и инкасова дейност
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА8610101
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ3
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ8 седмици
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ
БРОЙ ЧАСОВЕ300
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ140
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА160
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1800
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА900

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции на специалността 8610101 – “Банкова охрана и инкасова дейност”

ДА ЗНАЕ:

 • Основните правила за здравословни и безопасни условия на труд;
 • И ползва личните предпазни средства при изпълнение на охранителната дейност;
 • Правната регламентация на частната охранителна дейност;
 • Документите, свързани с оптималното функциониране на охранителната дейност и системи;
 • Психологическите особености на охранителя и реда за действие в кризисни ситуации;
 • Основните характеристики и параметри на използваната техника за извършване на охранителна дейност;
 • Правилата за недопускане на нарушения на обществения ред и пропускателния режим в банковите помещения;
 • Методите за опазване на банковите салони и пренасяните ценности в инкасовите автомобили;
 • Мерките за спасяване на работещите в охранителния обект и на случайни хора, в случаи на бедствия или аварии;
 • Задачите, които трябва да се изпълняват при постъпване на наряд, особеностите на територията и маршрута;
 • Въоръжението, снаряжението и другите средства за самоотбрана и принуда;
 • Сигнализационните, алармените апаратури, техническите средства;

ДА МОЖЕ:

 • Предотвратява и пресича престъпления в охранявания обект;
 • Познава особеностите на охранявания обект;
 • Оказва помощ на колеги от съседни обекти, в случай на посегателство или нападение;
 • Своевременно да сигнализира за извършени нарушения;
 • Отразява правилно дежурството в книгата за приемане и сдаване на обекта;
 • Създава организация за опазване на местопроизшествие и имущество в района на охранявания обект;
 • Оценява качеството на извършената работа, в съответствие с нормативните изисквания;
 • Работи перфектно с телефон, радиостанции, телекс и други съвременни средства за комуникация и сигнализация;
 • Работи със сигнално-охранителна техника;
 • Оказва първа медицинска помощ;
 • Разглобява, сглобява и отстранява повреди в зачисленото му оръжие;
 • Ползва бойно стрелково оръжие, в зависимост от спецификата на охранявания обект;
 • Опазва служебната и държавна тайна;
 • Оценява обстановката и промените в нея, като докладва своевременно за това на работодателя си;
 • Използва принципите и формите на взаимодействие с органите на МВР при осъществяване на охранителната дейност

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общия брой часове и брой часове по теория и практика

  Наименование на модулитеОбщоТеорияПрактика
І.Обща задължителна професионална подготовка704030
1.Здравословни и безопасни условия на труд1679
2.Компютърно обучение1055
3.Чуждоезиково обучение – английски език201010
4.Основи на пазарната икономика422
5.Трудово-правни норми. Организация на трудовия процес440
6.Бизнес-комуникации844
7.Пожарна и аварийна безопасност88
     
ІІ.Отраслова задължителна професионална подготовка1005050
1.Нормативно-правна уредба на частната охранителна дейност и фирмена сигурност1010
2.Наказателно-правна подготовка44
3.Фирмена сигурност – значение, структура и особености66
4.Психологически аспекти на частната охранителна дейност. Действие в кризисни ситуации1212 
5.Отношения с граждани. Принципи и форми на работа с органите на МВР при осъществяване на охранителна дейност431
6.Основни понятия, правила за работа и мерки за безопасност при боравене с огнестрелно оръжие и боеприпаси1266
7.Стрелкова подготовка с късоцевно и гладкоцевно бойно оръжие1616
8.Лична защита. Психофизическа подготовка с елементи на бойно-приложни техники2424
9.Основни правила и техника на долекарската помощ. Оказване на първа помощ1293
     
ІІІ.Специфична задължителна професионална подготовка за специалността “Банкова охрана и инкасова дейност” – код 8610101  130  50  80
1.Организация и тактика при охраната на банки и небанкови финансови институции24816
2.Организация и тактика при охраната на ценни пратки и товари.  Инкасова дейност461630
3.Организация и тактика на охранителната дейност чрез технически системи за сигурност и помощни средства602634
Scroll to Top