Начало » 8510101 Екология и опазване на околната среда

8510101 Екология и опазване на околната среда

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАЕколог
КОД НА ПРОФЕСИЯТА851010
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАЕкология и опазване на околната среда
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА8510101
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ3
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕдо 1,5 години
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕпридобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено  средно образование
БРОЙ ЧАСОВЕ960
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ470
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА490
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1800
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА900

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 8510101 – “Екология и опазване на околната среда

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • Познава разпоредбите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работното място
 • Познава средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на ЗБУТ
 • Представя информация за нормативните разпоредби, касаещи осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд за конкретната трудова дейност и за свързаните трудови дейности
 • Представя информация за рисковете за здравето и безопасността при извършваната трудова дейност и свързани с нея трудови дейности
 • Представя информация за мерките за защита и средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на ЗБУТ
 • Познава разпоредбите за провеждане на инструктаж на работещите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
 • Познава разпоредбите за опазване на околната среда
 • Описва основните изисквания за разделно събиране на отпадъци
 • Познава разпоредбите за съхранение, използване и изхвърляне на опасни продукти
 • Описва основните рискови и аварийни ситуации
 • Описва основните изисквания за осигуряване на аварийна безопасност
 • Познава основните стъпки за действие при аварии и аварийни ситуации
 • Изброява видовете травми и методите за оказване на първа помощ
 • Познава реда за разследване на трудови злополуки
 • Познава общата теория на пазарната икономика
 • Запознат е икономическите проблеми – недостиг на ресурси, потребителски избор и др.
 • Знае ролята на държавата в пазарната икономика
 • Познава видовете икономически субекти в бизнеса
 • Познава основите на пазарното търсене и пазарното предлагане
 • Дефинира икономически понятия – приходи, разходи, печалба, рентабилност и др.
 • Знае същността на предприемачеството
 • Знае видовете предприемачески умения
 • Познава характеристиките на предприемаческото поведение
 • Знае видовете предприемаческо поведение
 • Познава основните елементи, изисквания и етапи при разработване на бизнес план
 • Знае факторите на обкръжаващата пазарна среда
 • Изброява интернет търсачки и мотивира избора си на определени сред тях
 • Обяснява употребата на филтри и оператори за търсене
 • Знае за съществуването на невярна или подвеждаща информация в интернет и начини за оценка на надеждността и
 • Обяснява същността на уебканалите (RSS и др.) за получаване на информация
 • Знае начините за съхранение на цифрова информация на различни електронни носители
 • Знае начините за създаване на поддиректории (папки)
 • Знае начините за преместване на файлове от една поддиректория (папка) в друга
 • Познава различни програми за възпроизвеждане на даден тип цифрово съдържание (текст, изображение, аудио, видео)
 • Познава различни доставчици на облачни услуги
 • Изброява доставчици на услугата електронна поща
 • Изброява софтуер за аудио- и видеоразговори
 • Изброява доставчици на услуги за споделяне на файлове
 • Обяснява принципите за онлайн пазаруване и плащане
 • Изброява онлайн общности (социални мрежи), създадени за обмен на знания и опит в областта на професията
 • Обяснява употребата на електронен подпис
 • Познава функционалностите на софтуерите за създаване и редакция на цифрово съдържание от различен тип (текст, таблици, изображения, аудио, видео)
 • Познава функционалностите на редакторите за създаване и поддръжка на шаблонни интернет страници и/или блогове
 • Познава голяма част от известните рискове за сигурността при работа онлайн
 • Знае функциите на защитните стени и на антивирусните програми
 • Познава начините за защита на файлове с криптиране или с пароли
 • Знае за въздействието на цифровите технологии върху ежедневния живот и околната среда
 • Познава начините за решаване на рутинни проблеми при използването на цифрови технологии
 • Познава начините за инсталиране/преинсталиране на операционна система и друг софтуер
 • Познава възможностите за актуализиране на собствените си цифрови умения
 • Познава структурата на стопанските организации
 • Познава методи за нормиране на работния процес
 • Познава нормативните документи, свързани с професията
 • Познава планирането на ресурси, свързани с работния процес
 • Познава нормативните документи, свързани с професията
 • Познава видовете дейности
 • Познава изискванията за изпълнение на видовете дейности
 • Дефинира начините за организация на дейностите в работния процес
 • Познава отделните длъжности в екипа, техните взаимоотношения и йерархични връзки
 • Познава етичните норми на комуникацията
 • Познава правилата за вербална и невербална комуникация
 • Познава ефективното поведение при конфликти
 • Познава правилата и изискванията за делова кореспонденция
 • Познава професионалната терминология на чужд език
 • Знае правилата за безопасност
 • Познава санитарно-хигиенните стандарти в работата
 • Описва компонентите на околната среда
 • Знае санитарните изисквания и норми за компонентите на околната среда
 • Познава видовете дейности за управление на околната среда
 • Дефинира изискванията за изпълнението на видовете дейности, свързани с управление на околната среда
 • Знае начините за организация на дейностите
 • Познава нормативните документи
 • Познава техническата документация на използваните машини, апарати и съоръжения
 • Познава политиките за защита на околната среда
 • Познава спецификата на компонентите на околната среда
 • Знае нормативната уредба
 • Познава екологичното законодателство и подзаконовите нормативни актове
 • Познава международните стандарти
 • Познава водните ресурси – видове води, състав на водата, физични, химични и биологични свойства на водата
 • Познава състава на почвите
 • Описва основните източници на замърсяване на почвите
 • Изброява основните методи за пречистване на почвите
 • Познава състава на въздуха
 • Описва основните източници на замърсяване
 • Познава основните методи за пречистване на въздуха
 • Познава видовете отпадъци и техния произход и състав
 • Описва вредното въздействие на отпадъците върху околната среда
 • Познава нормативната уредба за управление на отпадъците
 • Познава основните компоненти на околната среда
 • Знае начините за вземането на проби и тяхното съхранение
 • Познава количествения и качествения анализ
 • Описва лабораторното оборудване
 • Познава основните апарати и съоръжения
 • Знае характеристиките на видовете води, подлежащи на пречистване
 • Познава методите за пречистване на води
 • Познава основните компоненти на околната среда
 • Знае нормативната уредба
 • Познава замърсителите на околната среда и техните характеристики
 • Познава дейностите за защита на околната среда – вода, въздух и почви
 • Познава основни техники за регистриране на замърсяването
 • Изброява дейностите за управление на отпадъците
 • Описва причинно-следствените връзки между въздействието на антропогенния фактор, околната среда и екологията

ДА МОЖЕ:

 • Участва в прилагането на мерките за предотвратяване, намаляване и ограничаване на рисковете за здравето и безопасността на работното място при различни трудови дейности
 • Инструктира работещите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ако е приложимо)
 • Контролира прилагането на необходимите мерки за защита
 • Използва средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на ЗБУТ
 • Анализира възможните причини за екологично замърсяване
 • Прилага терминологията, свързана с аварийните ситуации
 • Контролира спазването на мерките за осигуряване на пожарна и аварийна безопасност
 • Контролира спазването на правилата за действие при аварии и аварийни ситуации
 • Координира действията на работния екип при аварии и опасни ситуации
 • Предотвратява опасните ситуации, които могат да възникнат по време на работа
 • Оказва първа помощ на пострадали при авария
 • Организира спазването на правилата за действие при аварии и аварийни ситуации
 • Информира се за успешни практически примери за управление на различни бизнес начинания
 • Обяснява икономически понятия в контекста на дейността на предприятието
 • Анализира практически примери за успешно управление на дейността на фирмата
 • Преценява необходимостта от промени, свързани с подобряване на работата
 • Анализира възможностите за развитие на дейността на фирмата
 • Използва търсачка за намиране на информация, като прилага различни филтри и използва оператори за търсене (символи и др.)
 • Използва уебканали (RSS и др.) за получаване на информация
 • Сравнява информацията в различни източници и оценява нейната надеждност с помощта на набор от допълващи се критерии
 • Записва и съхранява в различни формати цифрово съдържание (текст, изображения, аудио, видео, уебстраници и др.) по класифициран начин, използвайки поддиректории (папки)
 • Използва облачни услуги за съхранение на информация
 • Възпроизвежда вече записано цифрово съдържание
 • Използва електронна поща
 • Използва разширени функции на софтуер за аудио- и видеоразговори
 • Споделя файлове, спазвайки правилата на онлайн комуникацията
 • Използва множество електронни услуги, като пазаруване онлайн, електронно банкиране, взаимодействие с държавни институции и др.
 • Използва електронен подпис за авторизация
 • Обменя знания и опит в онлайн общности
 • Създава сложно цифрово съдържание (текст, таблици, изображения, аудио, видео) с различни оформления
 • Редактира и оформя цифрово съдържание, създадено от друг
 • Използва редактори за създаване и поддръжка на шаблонни интернет страници и/или блогове
 • Идентифицира подвеждащи и/или злонамерени съобщения и интернет страници
 • Активира филтри на електронна поща против спам
 • Разпознава файлове, представляващи злонамерен софтуер
 • Променя настройките на защитната стена и на антивирусната програма
 • Защитава файлове с криптиране или с пароли
 • Прилага мерки за пестене на енергия
 • Избира и инсталира най-подходящия инструмент, устройство, приложение, софтуер или услуга за решаване на проблеми
 • Променя настройките и опциите на операционната система или друг софтуер при решаване на проблеми
 • Планира работния процес
 • Съставя график на работните задачи
 • Спазва основните нормативни актове, свързани с професията
 • Планира трудови дейности
 • Спазва и следи етичните норми на поведение
 • Участва в изграждането на ефективна работна среда
 • Комуникира в работен порядък с екипа и персонала
 • Разпознава и избягва конфликтни ситуации
 • Съдейства за решаване на конфликтни ситуации
 • Води делова комуникация – писмена и устна
 • Събира и предлага необходимата информация за удовлетворяване изискванията на клиентите
 • Чете и разбира професионални текстове на чужд език (специализирана литература, техническа документация и др)
 • Ползва чужд език при търсене на информация от интернет и други източници
 • Ползва чужд език (писмено и говоримо) при комуникация с партньори и клиенти
 • Оказва долекарска помощ при необходимост
 • Обяснява и спазва санитарно-хигиенните стандарти в работата
 • Прилага санитарно-хигиенните изисквания в работата
 • Организира дейностите в работния процес
 • Спазва етичните норми на поведение
 • Разчита техническата документация
 • Архивира и съхранява техническата документация
 • Обяснява заложените в документацията изисквания
 • Следи параметрите на вода, въздух, почви и отпадъци
 • Отчита показанията на измервателните уреди
 • Използва подходи и методи за коригиране на отклоненията
 • Прилага нормативната уредба
 • Организира работата на екипа
 • Съпоставя показателите на компонентите на околната среда с международните стандарти
 • Определя основните замърсители на водите
 • Прилага методите за екологичен контрол на питейни, природни и отпадни води
 • Определя основните замърсители на почвите
 • Прилага методи за екологичен контрол на почвени проби
 • Определя основните замърсители на въздуха
 • Прилага методи за пречистване на въздуха
 • Прилага принципите за сортиране, депониране и оползотворяване на отпадъците
 • Извършва количествен и качествен анализ на компонентите на околната среда
 • Систематизира резултатите и изготвя отчет
 • Използва лабораторното оборудване по предназначение
 • Прилага принципа на действие на машини, апарати и съоръжения за пречистване на води
 • Спазва изискванията за експлоатация и поддържане на съоръженията за пречистване на отпадъчни и природни води
 • Анализира въздействието на различни фактори върху околната среда
 • Обработва резултати от проведени изследвания и анализи
 • Систематизира информацията от изследвания
 • Констатира нарушения и предлага коригиращи действия
 • Прилага съвременни методи за оползотворяване на отпадъците
 • Прилага основни методи за екологичен контрол

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

Видове професионална подготовка, учебни предметиБрой учебни часове
Раздел А. Задължителни учебни часове
ТЕОРЕТИЧНО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А1. Обща професионална подготовка
1.Здравословни и безопасни условия на труд8
2.Икономика8
3.Предприемачество8
Общ брой учебни часове за раздел А124
Раздел А2. Отраслова професионална подготовка
1.Чужд език по професията – английски език16
2.Информационни и комуникационни технологии16
3Неорганична химия16
4Органична химия24
5Техническо чертане16
6Физикохимия16
7Електротехника и електроника16
8Процеси и апарати24
9Аналитична химия24
10Автоматизация на производството16
 Общ брой на учебните часове за раздел А2184
Раздел А3. Специфична професионална подготовка
1.Микробиология32
2.Опазване на околната среда80
3Пречиствателни съоръжения32
4Екологичен контрол40
5Екологично законодателство24
6Екология и устойчиво развитие24
 Общ брой на учебните часове за раздел А3232
Общ брой на учебните часове по теоретично обучение  за раздел А2 + раздел А3416
ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А2. Учебна практика по отраслова професионална подготовка:
1.Неорганична химия16
2.Органична химия24
3Процеси и апарати24
4Аналитична химия24
5Автоматизация на производството16
 Общ брой на учебните часове за раздел А2104
Раздел А3.  Учебна практика по специфична професионална подготовка:
1.Микробиология40
2Опазване на околната среда120
3Екологичен контрол48
4Пречиствателни съоръжения16
 Производствена практика132
Общ брой на учебните часове за раздел А3356
Общ брой на учебните часове по практическо обучение за раздел А2 + раздел А3460
Процент на учебните часове за практическо обучение спрямо общия брой на учебните часове за раздел А2 + раздел А352.5%
Общ брой на задължителните учебни часове за раздел А900
Раздел Б. Избираеми учебни часове
Разширена професионална подготовка
1.Основи на химичните технологии60
1.1Основи на химичните технологии теория30
1.2Основи на химичните технологии практика30
2.Бизнес комуникации60
2.1Бизнес комуникации теория30
2.2Бизнес комуникации практика30
Общ брой на избираемите учебни часове за раздел Б60
Общ брой на задължителните и избираемите учебни часове за раздел А + раздел Б960
Scroll to Top