Начало » 8150302 Организация и технология на маникюрната и педикюрната дейност

8150302 Организация и технология на маникюрната и педикюрната дейност

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАМаникюрист-педикюрист
КОД НА ПРОФЕСИЯТА815030
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАОрганизация и технология на маникюрната и педикюрната дейност
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА8150302
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ3
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕдо 1,5 години
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕпридобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено  средно образование
БРОЙ ЧАСОВЕ960
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ470
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА490
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1800
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА900

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 8150302 – “Организация и технология на маникюрната и педикюрната дейност

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • Познава разпоредбите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работното място
 • Познава средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на ЗБУТ
 • Представя информация за нормативните разпоредби, касаещи осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд за конкретната трудова дейност и за свързаните трудови дейности
 • Представя информация за рисковете за здравето и безопасността при извършваната трудова дейност и свързани с нея трудови дейности
 • Представя информация за мерките за защита и средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на ЗБУТ
 • Познава разпоредбите за провеждане на инструктаж на работещите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
 • Познава разпоредбите за опазване на околната среда
 • Описва основните изисквания за разделно събиране на отпадъци
 • Познава разпоредбите за съхранение, използване и изхвърляне на опасни продукти
 • Описва основните рискови и аварийни ситуации
 • Описва основните изисквания за осигуряване на аварийна безопасност
 • Обяснява основните стъпки за действие при аварии и аварийни ситуации
 • Обяснява видовете травми и методите за оказване на първа помощ
 • Познава реда за разследване на трудови злополуки
 • Познава общата теория на пазарната икономика
 • Запознат е с икономическите проблеми – оскъдност, ресурси, избор и др.
 • Знае ролята на държавата в пазарната икономика
 • Познава видовете икономически субекти в бизнеса
 • Познава основите на пазарното търсене и пазарното предлагане
 • Дефинира икономически понятия – приходи, разходи, печалба, рентабилност и др.
 • Знае същността на предприемачеството
 • Знае видовете предприемачески умения
 • Познава характеристиките на предприемаческото поведение
 • Знае видовете предприемаческо поведение
 • Изброява интернет търсачки
 • Знае за съществуването на невярна или подвеждаща информация в интернет
 • Познава начините за намиране и запазване на определена цифрова информация (текст, изображения, аудио, видео, уебстраници и др.)
 • Знае начините за възпроизвеждане на вече записано цифрово съдържание
 • Изброява доставчици на услугата електронна поща
 • Изброява софтуер за аудио- и видеоразговори
 • Изброява доставчици на услуги за споделяне на файлове Познава софтуерни продукти, свързани с професионалната дейност
 • Познава софтуер за създаване и редакция на просто цифрово съдържание в един формат (текст, таблици, изображения)
 • Познава голяма част от известните рискове за сигурността при работа онлайн
 • Знае за въздействието на цифровите технологии върху ежедневния живот и околната среда
 • Познава начините за решаване на рутинни проблеми при използването на цифрови технологии
 • Знае за необходимостта от актуализиране на собствените си цифрови умения
 • Познава структурата на организацията, в която работи
 • Познава методи за нормиране на работния процес
 • Познава основните нормативни документи, свързани с професията
 • Познава изискванията за планиране на необходимите ресурси
 • Познава видовете трудови дейности
 • Познава изискванията за качествено изпълнение на видовете трудови дейности
 • Познава начините за организация на трудовите дейности
 • Познава отделните длъжности в екипа, техните взаимоотношения и йерархични връзки
 • Познава етичните норми на комуникацията
 • Познава правилата за вербална и невербална комуникация
 • Познава ефективното поведение при конфликти
 • Познава правилата и изискванията за делова кореспонденция
 • Познава професионалната терминология на чужд език
 • Познава принципите, правилата и изискванията на професионалната етика
 • Познава международните и европейските стандарти за работа с козметични продукти и апаратура
 • Познава възможностите за професионално развитие
 • Следи за новостите в бранша
 • Познава устройството на клетката
 • Познава устройството на кожата и ноктите
 • Познава последствията от външните фактори върху биохимичните реакции върху кожата и ноктите
 • Познава причините за промяна в състоянието на ноктите и кожата
 • Познава устройството и структурата на кожата и ноктите
 • Познава принципите на функциониране на клетките на кожата и ноктите
 • Познава основните физиологични процеси, свързани с кожата
 • Познава видовете заболявания по кожата и ноктите, знае причините за тяхната поява
 • Познава приложението и действието на активните съставки на козметичните продукти върху кожата и ноктите
 • Познава признаци за наличие на болести по ноктите
 • Познава признаци за наличие на болести по кожата на ръцете и краката
 • Познава приложението и действието на активните съставки на козметичните продукти върху кожата и ноктите
 • Познава принципите на въздействие върху ноктите и кожата на различните процедури, продукти, активни вещества и др.
 • Познава симптомите на алергични реакции върху кожата и ноктите на ръцете и на краката
 • Познава различни козметични продукти за почистване и подхранване на кожата на ръцете
 • Познава технологичната последователност на маникюрната процедура
 • Познава инструменти, апарати, уреди и материали, необходими за маникюрната процедура
 • Познава различни продукти за обработване и лакиране на ноктите
 • Знае основните съставки и действието на продуктите за грижа за ноктите – основа, заздравител и др.
 • Знания Познава различни козметични продукти за почистване и подхранване на кожата на ходилата
 • Познава процедури за почистване, подхранване и поддържане на кожата
 • Знае технологичната последователност на педикюрната процедура
 • Познава различни техники за подобряване състоянието на проблемните участъци по ноктите и ходилата
 • Познава различни козметични продукти за подобряване състоянието на проблемните участъци по ноктите и ходилата
 • Познава инструменти, апарати, уреди и материали, необходими за педикюрната процедура
 • Познава съществуването на нови технологии за обработка на деформирани нокти
 • Познава различни продукти за обработване и лакиране на ноктите
 • Знае основните съставки и действието на продуктите за грижа за ноктите – основа, заздравител и др.
 • Познава техниките за удължаване на естествените нокти
 • Познава материалите за ноктопластика
 • Познава продукти и материали за удължаване на естествените нокти
 • Познава инструменти, апарати, уреди и материали, необходими за удължаване на естествените нокти
 • Познава различни методи за удължаване
 • Знае технологичната последователност на всяка процедура за удължаване на ноктите
 • Познава продуктите, материалите и съвместимостта между тях за поддържането на ноктопластиката
 • Познава различни продукти за лакиране на ноктите
 • Знае последователността на работа при нанасяне на лак върху ноктопластика
 • Познава основните цветове и принципите за получаване на цветове чрез смесване
 • Познава основните характеристики на цветовете
 • Знае видовете композиции
 • Познава различни техники за рисуване
 • Познава съвременните тенденции и стилове в декорирането на нокти
 • Познава различни техники за декориране на нокти
 • Познава различни материали и инструменти, подходящи за декорации по ноктите
 • Познава целите, дейностите и отговорностите на екипа в салона
 • Познава основните характеристики на продуктите за грижа за кожата и ноктите на ръцете и ходилата, за тяхното правилно и безопасно приложение и съхранение
 • Знае времетраенето, себестойността и честотата на извършване на всяка услуга
 • Познава начините за оценка на компетентностите, мотивацията и потребностите на екипа от повишаване на квалификацията
 • Знае същността и методите за разработване на маркетингови стратегии
 • Познава спецификите на различните видове оборудване и правилата за безопасното им прилагане
 • Описва предназначението, техническите параметри и изискванията за употреба на уредите и апаратите
 • Познава предлаганите в бранша софтуерни продукти и информационни технологии
 • Знае последователността на действията по дезинфекция и стерилизация на инструментите и оборудването
 • Познава рисковете от професионални заболявания на персонала
 • Запознат е с основните лични предпазни средства в зависимост от вида на предоставяната услуга
 • Познава съвкупността от задачи и действия за всяка конкретна услуга
 • Познава използваните инструменти, уреди, апарати, оборудване, материали и козметични продукти
 • Знае вида и количеството на препаратите, необходими за конкретната услуга/процедура
 • Знае препоръчителното време за извършване на отделните процедури
 • Знае последователността на дейностите и процедурите
 • Запознат е с очаквания краен резултат и въздействието на процедурата върху кожата и нокътната структура
 • Знае и определя етапите на всяка услуга
 • Описва задачите и действията при прилагане на технологията за всяка конкретна услуга
 • Знае начините за извършване на мониторинг върху качеството на услугите
 • Познава предназначението, техническите параметри и изискванията за употреба на уреди, апарати и инструменти

ДА МОЖЕ:

 • Участва в прилагането на мерките за предотвратяване, намаляване и ограничаване на рисковете за здравето и безопасността на работното място при различни трудови дейности
 • Инструктира работещите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ако е приложимо)
 • Контролира прилагането на необходимите мерки за защита
 • Използва средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на ЗБУТ
 • Организира сортирането/съхранението на опасни продукти и излезли от употреба материали, консумативи и други при спазване технологията за събиране и рециклиране
 • Използва терминологията, свързана с аварийните ситуации
 • Контролира спазването на мерките за осигуряване на пожарна и аварийна безопасност
 • Контролира спазването на правилата за действие при аварии и аварийни ситуации
 • Координира действията на работния екип при аварии и опасни ситуации
 • Предотвратява опасните ситуации, които могат да възникнат по време на работа
 • Оказва първа помощ на пострадали при авария
 • Организира спазването на правилата за действие при аварии и аварийни ситуации
 • Информира се за успешни практически примери за управление на различни бизнес начинания
 • Обяснява икономически понятия в контекста на дейността на фирмата
 • Анализира практически примери за успешно управление на дейността на фирмата
 • Преценява необходимостта от промени, свързани с подобряване на работата
 • Използва търсачка за намиране на информация
 • Записва и съхранява цифрово съдържание (текст, изображения, аудио, видео, уебстраници и др.)
 • Възпроизвежда вече записано цифрово съдържание
 • Използва електронна поща
 • Използва основни функции на софтуер за аудио- и видеоразговори
 • Споделя файлове онлайн
 • Работи със софтуерни продукти, свързани с професионалната дейност
 • Създава просто цифрово съдържание в един формат (текст, таблици, изображения)
 • Идентифицира подвеждащи и/или злонамерени съобщения и интернет страници
 • Активира филтри на електронна поща против спам
 • Разпознава файлове, представляващи злонамерен софтуер
 • Прилага мерки за пестене на енергия
 • Предприема основни стъпки за защита на устройствата, с които работи (например антивирусни програми и пароли)
 • Планира работния процес
 • Съставя график на работните задачи
 • Прилага изискванията на основните нормативни документи, свързани с професията
 • Спазва етичните норми на поведение
 • Участва в изграждането на етична работна среда
 • Комуникира в работен порядък с екипа и персонала
 • Разпознава и избягва конфликтни ситуации
 • Съдейства за решаване на конфликтни ситуации
 • Води делова комуникация – писмена и устна
 • Събира и предлага необходимата информация за удовлетворяване изискванията на клиентите
 • Чете и разбира професионални текстове на чужд език (специализирана литература, техническа документация и др.)
 • Ползва чужд език при търсене на информация от интернет и други източници
 • Ползва чужд език (писмено и говоримо) при комуникация с партньори и клиенти
 • Спазва принципите, правилата и изискванията на професионалната етика
 • Прилага на практика наученото от участието си във:
 • семинари, организирани от браншови организации и други професионални сдружения, технически обучения, организирани от търговски организации специализирани изложения, обучения за повишаване на квалификацията, обучения за повишаване на комуникативността и развитие на личностните качества, организирани от браншовата организация
 • Разпознава последствията от въздействието на външните фактори върху кожата и нокътя
 • Разпознава различните състояния на ноктите
 • Разпознава различните състояния на кожата по ръцете и ходилата
 • Анализира причините за промяна на физиологията на кожата и ноктите
 • Констатира настъпили промени по ноктите и кожата
 • Разпознава симптомите на алергичните реакции върху кожата и ноктите на ръцете и на краката
 • Описва методите и козметичните продукти за почистване, подхранване и поддържане на кожата
 • Анализира състоянието на нокътната структура и кожата на ръцете
 • Оформя свободния край на нокътната плочка според желанието на клиента
 • Използва правилно козметични средства за почистване, подхранване и поддържане на кожна гънка и кожата на ръцете
 • Прилага масажни техники
 • Използва правилно инструменти, уреди и материали в маникюрната процедура
 • Подготвя и обработва нокътната плочка
 • Нанася основа
 • Нанася цветно покритие
 • Нанася топ покритие
 • Прилага козметичните процедури и продукти за почистване, подхранване и поддържане на кожата
 • Анализира състоянието на нокътната структура и кожата на ходилата
 • Оформя правилно ноктите и кожната гънка
 • Прилага съвременни техники за подобряване състоянието на проблемните участъци по ноктите и кожата на ходилата
 • Нанася подходящи козметични продукти с масажни движения при завършване на педикюрната процедура
 • Използва подходящи козметични продукти за подобряване на проблемните участъци по ноктите и ходилата
 • Подготвя и обработва нокътната плочка
 • Нанася основа
 • Нанася цветно покритие
 • Нанася топ покритие
 • Обяснява на клиента разликата между различните техники за удължаване на естествените нокти
 • Обяснява на клиента очаквания резултат от услугата и необходимостта от нейното поддържане
 • Запознава клиента с възможните методи и техники за удължаване на естествените нокти
 • Прилага различни методи и техники на работа за удължаване на ноктите
 • Използва различни материали за удължаване на естествените нокти
 • Използва инструменти, апарати, уреди и материали при услугата ноктопластика
 • Анализира състоянието на нокътната структура
 • Прилага подходяща техника на работа за коригиране на ноктопластиката
 • Работи с инструменти, апарати, уреди и материали при предоставяне на услугата поддръжка на ноктопластиката
 • Нанася основа за лак
 • Нанася лаковото покритие
 • Нанася топ лак и изсушител
 • Подбира и съчетава цветовете
 • Създава композиционни решения, подходящи за различни по дължина нокти
 • Прилага различни техники за рисуване
 • Обяснява възможностите за прилагане на различни техники за декориране според формата и дължината на ноктите
 • Предлага дизайн, съобразен с повода и желанието на клиента
 • Разяснява продължителността на процедурата според поставената цел и използваната техника
 • Обяснява на клиента разликата между различните техники за декориране на нокти
 • Прилага различни техники за рисуване и декориране на нокти
 • Използва материали и пособия за декориране на нокти
 • Създава дизайн, съобразен с повода и желанието на клиента
 • Предлага маркетингови стратегии
 • Следи за резултата от извършваните услуги
 • Организира и контролира работата на екипа от специалисти, разпределя конкретните задачи между тях и внедрява новости в работата
 • Оценява компетенциите, мотивацията и потребностите на екипа от повишаване на квалификацията
 • Определя времетраенето, себестойността, честотата на извършване на всяка услуга
 • Определя, разписва и въвежда вътрешни нормативни актове и правилници за безопасност на труда, на предлаганите услуги и стандарти за работа
 • Координира дейностите по ремонта и експлоатацията на уредите
 • Избира подходящите уреди и апарати за съответната услуга
 • Планира необходимите за закупуване материали, следи наличности и изготвя заявки към доставчиците
 • Създава и анализира графики за визуализиране на процесите
 • Създава първични документи
 • Изготвя заявки, отчети и графици
 • Работи с основния софтуерен информационен пакет
 • Използва софтуерни продукти за оптимизиране на работата със складови наличности на продуктите
 • Обяснява последователността на действията по дезинфекция и стерилизация на инструментите и оборудването
 • Информира се за промени в нормативните изисквания за ползването и разпространението на козметични продукти
 • Определя подходящите за използване лични предпазни средства в зависимост от вида на предоставяната услуга
 • Изготвя разходни норми за материалите и времето, необходими за конкретните услуги
 • Класифицира видове продукти и техники на прилагане
 • Описва съвкупността от задачи и действия при внедряване на технология за конкретна процедура
 • Извършва мониторинг и оценка на качеството на услугите с цел опазване здравето на клиентите
 • Следи за прилагането на приетите стандарти за работа
 • Оценява постигнатите резултати, като анализира състоянието на
 • клиента преди и след ползването на услугата

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

Видове професионална подготовка, учебни предметиБрой учебни часове
Раздел А. Задължителни учебни часове
ТЕОРЕТИЧНО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А1. Обща професионална подготовка
1.Здравословни и безопасни условия на труд8
2.Икономика8
3.Предприемачество8
Общ брой учебни часове за раздел А124
Раздел А2. Отраслова професионална подготовка
1.Чужд език по професията – английски език16
2.Информационни и комуникационни технологии16
3Въведение в професията16
4Хигиена и безопасност при работа16
 Общ брой на учебните часове за раздел А264
Раздел А3. Специфична професионална подготовка
1.Професионална етика16
2Естетика и стил16
3Рисуване32
4Бизнес планиране40
5Фирмено право16
6Счетоводство16
7Анатомия и физиология на човешкото тяло16
8Материалознание48
9Заболявания по кожата и ноктите16
10Технология на специалността88
11Организация на работната среда48
 Общ брой на учебните часове за раздел А3352
Общ брой на учебните часове по теоретично обучение  за раздел А2 + раздел А3416
ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А3.  Учебна практика по специфична професионална подготовка:
1.Учебна практика по специалността344
2Производствена практика116
Общ брой на учебните часове за раздел А3460
Общ брой на учебните часове по практическо обучение за раздел А2 + раздел А3460
Процент на учебните часове за практическо обучение спрямо общия брой на учебните часове за раздел А2 + раздел А352.5%
Общ брой на задължителните учебни часове за раздел А900
Раздел Б. Избираеми учебни часове
Разширена професионална подготовка
1.Дамска козметика60
1.1Дамска козметика теория30
1.2Дамска козметика практика30
2.Фризьорски инструменти и консумативи60
2.1Фризьорски инструменти и консумативи теория30
2.2Фризьорски инструменти и консумативи практика30
Общ брой на избираемите учебни часове за раздел Б60
Общ брой на задължителните и избираемите учебни часове за раздел А + раздел Б960
Scroll to Top