Начало » 8150102 Организация и технология на фризьорските услуги

8150102 Организация и технология на фризьорските услуги

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАФризьор
КОД НА ПРОФЕСИЯТА815010
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАОрганизация и технология на фризьорските услуги
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА8150102
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ3
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕдо 1,5 години
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕпридобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено  средно образование
БРОЙ ЧАСОВЕ960
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ470
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА490
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1800
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА900

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 8150102 – “Организация и технология на фризьорските услуги

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • Познава средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на ЗБУТ
 • Представя информация за нормативните разпоредби, касаещи осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд за конкретната трудова дейност и за свързаните трудови дейности
 • Представя информация за рисковете за здравето и безопасността при извършваната трудова дейност и свързани с нея трудови дейности
 • Представя информация за мерките за защита и средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на ЗБУТ
 • Познава разпоредбите за провеждане на инструктаж на работещите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
 • Познава разпоредбите за опазване на околната среда
 • Описва основните изисквания за разделно събиране на отпадъци
 • Познава разпоредбите за съхранение, използване и изхвърляне на опасни продукти
 • Описва основните рискови и аварийни ситуации
 • Описва основните изисквания за осигуряване на аварийна безопасност
 • Обяснява основните стъпки за действие при аварии и аварийни ситуации
 • Обяснява видовете травми и методите за оказване на първа помощ
 • Познава реда за разследване на трудови злополуки
 • Познава общата теория на пазарната икономика
 • Запознат е с икономическите проблеми – оскъдност, ресурси, избор и др.
 • Знае ролята на държавата в пазарната икономика
 • Познава видовете икономически субекти в бизнеса
 • Познава основите на пазарното търсене и пазарното предлагане
 • Дефинира икономически понятия – приходи, разходи, печалба, рентабилност и др.
 • Знае същността на предприемачеството
 • Знае видовете предприемачески умения
 • Познава характеристиките на предприемаческото поведение
 • Знае видовете предприемаческо поведение
 • Познава основните елементи, изисквания и етапи при разработване на бизнес план
 • Знае факторите на обкръжаващата пазарна среда
 • Изброява интернет търсачки
 • Обяснява употребата на филтри и оператори за търсене
 • Знае за съществуването на невярна или подвеждаща информация в интернет и начини за оценка на надеждността й
 • Знае начините за съхранение на цифрова информация на различни електронни носители
 • Знае начините за създаване на поддиректории (папки)
 • Знае начините за преместване на файлове от една поддиректория (папка)в друга
 • Познава различни програми за възпроизвеждане на даден тип цифрово съдържание (текст, изображение, аудио, видео)
 • Знае за съществуването на облачни услуги
 • Изброява доставчици на услугата електронна поща
 • Изброява софтуер за аудио- и видеоразговори
 • Изброява доставчици на услуги за споделяне на файлове
 • Познава софтуерни продукти, свързани с професионалната дейност
 • Познава софтуер за създаване и редакция на просто цифрово съдържание в един формат (текст, таблици, изображения)
 • Познава голяма част от известните рискове за сигурността при работа онлайн
 • Знае за въздействието на цифровите технологии върху ежедневния живот и околната среда
 • Знания Познава начините за решаване на рутинни проблеми при използването на цифрови технологии
 • Знае за необходимостта от актуализиране на собствените си цифрови умения
 • Познава структурата на организацията, в която работи
 • Познава методи за нормиране на работния процес
 • Познава основните нормативни документи, свързани с професията
 • Познава изискванията за планиране на необходимите ресурси
 • Познава видовете трудови дейности
 • Познава изискванията за качествено изпълнение на видовете трудови дейности
 • Познава начините за организация на трудовите дейности
 • Познава отделните длъжности в екипа, техните взаимоотношения и йерархични връзки
 • Познава етичните норми на комуникацията
 • Познава правилата за вербална и невербална комуникация
 • Познава ефективното поведение при конфликти
 • Познава правилата и изискванията за делова кореспонденция
 • Познава професионалната терминология на чужд език
 • Познава принципите, правилата и изискванията на професионалната етика
 • Познава международните и европейските стандарти за работа с козметични продукти и апаратура
 • Познава възможностите за професионално развитие
 • Следи за новостите в бранша
 • Познава устройството на клетките на кожата
 • Познава устройството на клетките на косъма
 • Познава последствията от външните фактори върху биохимичните реакции на клетките на кожата и косъма
 • Познава причините за промяна в състоянието на косъма и начините за профилактика
 • Познава принципите, по които въздействат върху косъма различните процедури, продукти, активни вещества и др.
 • Познава устройството на косъма и кожата
 • Познава принципите на функциониране на клетките на косата и кожата
 • Познава основните физиологични процеси, свързани с косата
 • Познава видовете заболявания по косата и кожата около нея, знае причините за тяхната поява
 • Познава приложението и действието на активните съставки на козметичните продукти върху кожата и косата
 • Познава различните видове алергични реакции
 • Познава различни техники за мъжко подстригване и тяхната технологична последователност (ниско, средно, високо)
 • Познава техники за стилизиране на подстригването
 • Познава различни видове козметични продукти за измиване и подхранване
 • Познава съвременни стилове в мъжкото подстригване
 • Познава инструментите, пособията и материалите, които се използват при мъжко подстригване
 • Познава актуалните тенденции в мъжкото подстригване
 • Познава различни техники за дамско подстригване и тяхната технологична последователност
 • Познава техники за стилизиране на съответното подстригване
 • Познава различни видове козметични продукти за измиване и подхранване
 • Познава съвременни стилове в дамското подстригване
 • Познава инструментите, пособията и материалите, които се използват при дамско подстригване
 • Познава актуалните тенденции в дамското подстригване
 • Познава методите за удължаване и сгъстяване на косата
 • Знае технологичната последователност при изпълнение на различни техники за удължаване и сгъстяване на косата
 • Знае основните съставки на амонячните и безамонячните обезцветители и окислители
 • Познава различни видове обезцветяващи козметични продукти и тяхното въздействие върху кожата и косъма
 • Знае препоръчителната продължителност за престой на различните видове препарати върху косата
 • Познава необходимите за процедурата материали и консумативи
 • Познава различните варианти за обезцветяване на кичури с фолио
 • Познава различни варианти за обезцветяване на кичури с шапка
 • Знае технологията за работа при обезцветяване на естествена или боядисана коса (според дължината на косата)
 • Знае основните съставки, действието и последствията от прилагането на амонячни и безамонячни бои и окислители
 • Познава различни видове оцветяващи козметични продукти и тяхното въздействие върху кожата и косъма
 • Знае препоръчителната продължителност за престой на различните видове бои върху косата
 • Познава възможните нежелани реакции при използването на различни видове бои и адекватната реакция при необходимост
 • Познава основните цветове и оттенъци
 • Знае технологията за работа при боядисване в руси, тъмни, червени тонове
 • Познава различни техники за нанасяне на боята според цвета
 • Познава различни смесвания на боята с оксидант в зависимост от цвета
 • Познава техники за матиране на косата
 • Познава основните инструменти и пособия за изсушаване на косата
 • Знае последователността на работа с основните инструменти, материали и пособия за изсушаване на косата (четка, сешоар и др.), начините за осигуряване на термозащита, както и въздействието върху косата
 • Познава техники за изсушаване на косата със сешоар с различни четки
 • Знае технологичната последователност за работа с маша и преса
 • Запознат е с очаквания резултат, който се цели, след използването на различни видове електроуреди
 • Познава основните инструменти, материали и пособия за оформяне с термозащита на прическа, както и тяхното въздействие върху косата
 • Познава различните вечерни прически „кок“
 • Познава технологичната последователност за оформяне на различни вечерни прически „кок“
 • Познава основните инструменти, материали и пособия за оформяне на прическа „кок“
 • Познава козметични продукти за стилизиране на косата
 • Познава различни техники за химично изправяне на косата с подходящи козметични продукти
 • Познава различни видове козметични продукти за текстуриране на косата
 • Знае различни техники и козметични продукти за възстановяване на косата и домашни грижи
 • Знае технологията за работа при изпълнение на процедурата за трайно химическо изправяне на косата
 • Запознат е с вариантите за трайно химическо изправяне на косата
 • Познава характеристиките на продуктите за трайно къдрене
 • Познава различни техники за къдрене на косата с подходящи козметични продукти
 • Познава различни видове козметични продукти за текстуриране на косата
 • Знае различни техники и козметични продукти за възстановяване на косата и домашни грижи
 • Знае технологията за работа при изпълнение на процедурата за трайно къдрене на косата
 • Запознат е с вариантите за нанасяне, изпълнение и времетраене на процедурата за трайно къдрене на косата
 • Познава целите, дейностите и отговорностите на екипа на фризьорския салон
 • Познава основните характеристики на продуктите за грижа за косата и кожата около нея, за тяхното правилно и безопасно приложение и съхранение
 • Знае времетраенето, себестойността и честотата на извършване на всяка предлагана услуга
 • Познава начините за оценка на компетентностите, мотивацията и потребностите на екипа от повишаване на квалификацията
 • Знае същността и методите за разработване на маркетингови стратегии
 • Познава спецификите на различните видове оборудване и правилата за безопасното им прилагане
 • Описва предназначението, техническите параметри и изискванията за употреба на уредите и техническите средства
 • Познава предлаганите в бранша софтуерни продукти и информационни технологии
 • Познава съвкупността от задачи и действия за всяка конкретна услуга
 • Познава технически средства, оборудване, инструменти, материали и козметични продукти
 • Знае вида и количеството на препаратите, необходими за конкретната услуга
 • Знае препоръчителното време за извършване на отделните процедури
 • Знае последователността на дейностите и процедурите
 • Запознат е с очаквания краен резултат и въздействието на процедурата върху косата и кожата
 • Знае етапите и последователността на всяка услуга
 • Описва задачите и действията при прилагане на технологията за всяка конкретна услуга
 • Знае начините за извършване на мониторинг върху качеството на услугите

ДА МОЖЕ:

 • Участва в прилагането на мерките за предотвратяване, намаляване и ограничаване на рисковете за здравето и безопасността на работното място при различни трудови дейности
 • Инструктира работещите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ако е приложимо)
 • Контролира прилагането на необходимите мерки за защита
 • Използва средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на ЗБУТ
 • Организира сортирането/съхранението на опасни продукти и излезли от употреба материали, консумативи и др., при спазване технологията за събиране и рециклиране
 • Използва терминологията, свързана с аварийните ситуации
 • Контролира спазването на мерките за осигуряване на пожарна и аварийна безопасност
 • Контролира спазването на правилата за действие при аварии и аварийни ситуации
 • Координира действията на работния екип при аварии и опасни ситуации
 • Предотвратява опасните ситуации, които могат да възникнат по време на работа
 • Оказва първа помощ на пострадали при авария
 • Организира спазването на правилата за действие при аварии и аварийни ситуации
 • Информира се за успешни практически примери за управление на различни бизнес начинания
 • Обяснява икономически понятия в контекста на дейността на фирмата
 • Анализира практически примери за успешно управление на дейността на фирмата
 • Преценява необходимостта от промени, свързани с подобряване на работата
 • Анализира възможностите за развитие на дейността на фирмата
 • Използва търсачка за намиране на информация, като прилага различни филтри и използва оператори за търсене (символи и др.)
 • Сравнява информацията в различни източници и оценява нейната надеждност с помощта на определени критерии
 • Записва и съхранява в различни формати цифрово съдържание (текст, изображения, аудио, видео, уебстраници и др.) по класифициран начин, използвайки поддиректории (папки)
 • Възпроизвежда вече записано цифрово съдържание
 • Използва електронна поща
 • Използва основни функции на софтуер за аудио- и видеоразговори
 • Споделя файлове онлайн
 • Работи със софтуерни продукти, свързани с професионалната дейност
 • Създава просто цифрово съдържание в един формат (текст, таблици, изображения)
 • Идентифицира подвеждащи и/или злонамерени съобщения и интернет страници
 • Активира филтри на електронна поща против спам
 • Разпознава файлове, представляващи злонамерен софтуер
 • Прилага мерки за пестене на енергия
 • Предприема основни стъпки за защита на устройствата, с които работи (например антивирусни програми и пароли)
 • Планира работния процес
 • Съставя график на работните задачи
 • Прилага изискванията на основните нормативни документи, свързани с професията
 • Спазва етичните норми на поведение
 • Участва в изграждането на етична работна среда
 • Комуникира в работен порядък с екипа и персонала
 • Разпознава и избягва конфликтни ситуации
 • Съдейства за решаване на конфликтни ситуации
 • Води делова комуникация – писмена и устна
 • Събира и предлага необходимата информация за удовлетворяване изискванията на клиентите
 • Чете и разбира професионални текстове на чужд език (специализирана литература, техническа документация и др.)
 • Ползва чужд език при търсене на информация от интернет и други източници
 • Ползва чужд език (писмено и говоримо) при комуникация с партньори и клиенти
 • Спазва принципите, правилата и изискванията на професионалната етика
 • Прилага на практика наученото от участието си във: семинари, организирани от браншови организации и други професионални сдружения, технически обучения, организирани от търговски организации, специализирани изложения обучения за повишаване на квалификацията, обучения за повишаване на комуникативността и развитие на личностните качества, организирани от браншовата организация
 • Разпознава последствията от въздействието на външните фактори върху клетките на кожата и косъма
 • Разпознава различните състояния на косъма
 • Разпознава различните състояния или заболявания на кожата около косата
 • Разпознава признаците за поява на алергични реакции
 • Анализира причините за промяна на физиологията на косата и кожата
 • Разпознава симптомите на алергичните реакции
 • Запознава клиента с възможните техники за мъжко подстригване и стилизиране
 • Прилага различни техники за мъжко подстригване (ниско, средно, високо)
 • Прилага техники за стилизиране на съответното подстригване
 • Използва правилно различни видове козметични продукти за измиване и подхранване
 • Използва правилно инструменти, пособия и материали при мъжко подстригване
 • Запознава клиента с възможните техники за дамско подстригване и стилизиране
 • Прилага различни техники за дамско подстригване
 • Прилага техники за стилизиране
 • Използва правилно различни видове козметични продукти за измиване и подхранване
 • Използва правилно инструменти, пособия и материали при дамско подстригване
 • Обяснява на клиента различните методи за удължаване и сгъстяване на косата
 • Прилага техника за удължаване/сгъстяване на косата с пришиване
 • Прилага техника за удължаване/сгъстяване на косата с капси
 • Прилага техника за удължаване/сгъстяване на косата с кератин (на кичури)
 • Преценява състоянието на косата и кожата около нея
 • Консултира клиента за очакваните резултати от процедурата
 • Разпознава състоянието на косъма и кожата и заболяванията, при които процедурата е противопоказна
 • Прави 48-часов тест на клиента за алергии (при необходимост)
 • Обезцветява кичури с фолио
 • Отделя кичури, нанася обезцветяващ препарат, завива фолиото
 • Преценява частта от косата, която да бъде оформена на кичури с шапка, и частта, оформена на кичури с фолио
 • Смесва и нанася правилния обезцветител според базата на косата и желания резултат
 • Нанася обезцветяващ продукт според дължината на косата и това дали е естествена, или боядисана
 • Изсветлява косата чрез измиване с обезцветител (декапаж)
 • Преценява състоянието на косата и кожата около нея
 • Разпознава състоянието на косъма и кожата и заболяванията, при които процедурата е противопоказна
 • При необходимост прави 48-часов тест на клиента за алергии
 • Смесва правилно боя с оксидант
 • Нанася и комбинира различни бои според цвета на косата (руси, тъмни, червени, побелели коси)
 • Нанася продукт за термозащита
 • Борави правилно със съответния набор от инструменти и пособия за изсушаване на косата
 • Прилага различни видове стилизиращи и финализиращи козметични продукти
 • Нанася продукт за термозащита
 • Изправя косата с преса
 • Къдри коса, като използва преса или маша
 • Прилага различни видове стилизиращи и финализиращи козметични продукти
 • Повдига косата и я закрепва
 •  Използва конструкция в косата
 • Украсява и декорира косата в зависимост от случая, за който е предназначена вечерната прическа
 • Финализира и стилизира прическата
 • Прилага различни видове стилизиращи и финализиращи козметични продукти
 • Работи с различни видове технически средства и уреди за постигане на желания резултат
 •  Предлага и прилага конкретни продукти за измиване и подхранване с подходящи масажни техники
 • Преценява състоянието на косата и кожата около нея
 • При необходимост прилага 48-часов тест за алергии
 • Прилага различни техники за химично изправяне на косата с подходящи козметични продукти
 • Нанася крем за химично изправяне на косата
 • Подрежда кичурите с нанесения продукт
 • Преценява състоянието на косата и кожата около нея
 • При необходимост прилага 48-часов тест за алергии
 • Прилага различни техники за къдрене на косата с подходящи козметични продукти
 • Навива ролките, нанася къдрин и фиксаж
 • Организира и контролира работата на екипа от специалисти, разпределя конкретните задачи, внедрява новости в работата
 • Определя, разписва и въвежда вътрешни нормативни правила и правилници за безопасност на труда на предлаганите услуги, за стандарти за работа
 • Следи за качеството и резултата от извършваните услуги
 • Оценява компетенциите, мотивацията и потребностите на екипа от повишаване на квалификацията
 • Определя времетраенето, себестойността, честотата на извършване на всяка услуга
 • Предлага маркетингови стратегии Умения
 • Координира дейностите по ремонта и експлоатацията на уредите
 • Избира подходящите уреди и технически средства за съответната услугаПланира необходимите за закупуване материали, следи наличности и изготвя заявки към доставчиците
 • Създава и анализира графики за визуализиране на процесите
 • Създава първични отчетни документи
 • Изготвя заявки, отчети и графици
 • Работи с основния софтуерен информационен пакет
 • Използва софтуерни продукти за оптимизиране на работата със складови наличности на продуктите
 • Обяснява последователността на действията по дезинфекция и стерилизация на инструментите и оборудването
 • Информира се за промени в нормативните изисквания за ползването на козметични продукти
 • Определя подходящите за използване лични предпазни средства в зависимост от вида на предоставяната услуга
 • Изготвя разходни норми за материалите и времето, необходими за конкретните услуги
 • Класифицира видове продукти и техники на прилагане
 • Прилага начини за извършване на мониторинг върху качеството на услугите с цел опазване здравето на клиентите
 • Следи за прилагането на приетите стандарти за работа

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

Видове професионална подготовка, учебни предметиБрой учебни часове
Раздел А. Задължителни учебни часове
ТЕОРЕТИЧНО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А1. Обща професионална подготовка
1.Здравословни и безопасни условия на труд8
2.Икономика8
3.Предприемачество8
Общ брой учебни часове за раздел А124
Раздел А2. Отраслова професионална подготовка
1.Чужд език по професията – английски език16
2.Информационни и комуникационни технологии16
3Въведение в професията16
4Хигиена и безопасност при работа16
 Общ брой на учебните часове за раздел А264
Раздел А3. Специфична професионална подготовка
1.Рисуване24
2Козметика48
3Материалознание48
4Технология на специалността144
5Съвременни тенденции във фризьорството24
6Счетоводство и отчетност16
7Фирмено право16
8Маркетинг и реклама16
9Организация на работа в студио за красота16
 Общ брой на учебните часове за раздел А3352
Общ брой на учебните часове по теоретично обучение  за раздел А2 + раздел А3416
ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А3.  Учебна практика по специфична професионална подготовка:
1.Технология на специалността240
2Козметика48
3Съвременни тенденции във фризьорството16
4Организация на работа в студиото за красота32
5Производствена практика124
Общ брой на учебните часове за раздел А3460
Общ брой на учебните часове по практическо обучение за раздел А2 + раздел А3460
Процент на учебните часове за практическо обучение спрямо общия брой на учебните часове за раздел А2 + раздел А352.5%
Общ брой на задължителните учебни часове за раздел А900
Раздел Б. Избираеми учебни часове
Разширена професионална подготовка
1.Фризьорски инструменти и консумативи60
1.1Фризьорски инструменти и консумативи теория30
1.2Фризьорски инструменти и консумативи практика30
Общ брой на избираемите учебни часове за раздел Б60
Общ брой на задължителните и избираемите учебни часове за раздел А + раздел Б960
Scroll to Top