Начало » 8140301 Организация на весели обредно-ритуални дейности

8140301 Организация на весели обредно-ритуални дейности

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАОрганизатор на обредно-ритуални дейности
КОД НА ПРОФЕСИЯТА814030
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАОрганизация на весели обредно-ритуални дейности
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА8140301
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ3
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕдо 1 година
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕсредно образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование и се определя с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии
БРОЙ ЧАСОВЕ960
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ230
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА730
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1800
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА900

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 8140301 – “Организация на весели обредно-ритуални дейности”

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • Нормативната уредба за здравословни и безопасни условия на труд, да познава и прилага основните правила за безопасна работа с офис – техника на работното място, да познава и използва лични предпазни средства;
 • Социалното и икономическото устройство на страната, да разбира действащите икономически отношения, процеси и явления, да прави изводи за факторите, които ги пораждат;
 • Пазарните отношения, мястото и ролята но отделните лица,  предприятията, институциите и държавата в тях, разбира взаимната връзка между икономика, общество и околна среда;
 • Трудовото законодателство, разбира договорните отношения между работодател и работник, знае правата и задълженията си съгласно Кодекса на труда;
 • Своята роля и значение в дейността на организацията, както и необходимостта от повишаване на професионалната си квалификация, разбира последствията от поведението си и поема отговорност за своите действия;
 • Да осъществява устна и писмена комуникация на чужд език при изпълнение на трудовите си задължения;
 • Спецификите на структурата, функционирането, правомощията на длъжностните лица и организационната култура на институциите в областта на услугите от обществения, държавния и частния сектор;
 • Изискванията на нормативните актове при изпълнение на задълженията си, спазва правилата за обработване, сортиране и съхраняване на информацията;
 • Професионалната терминология, за класифицира видовете услуги, да познава законодателната уредба и изискванията за планиране и провеждане на весели обредно – ритуални дейности;
 • Техниките и правилата за общуване с потребителя на услуги.

ДА МОЖЕ:

 • Да осъществява ефективна комуникация, да формулира проблеми, да задава въпроси и да прави отчет на извършената работа;
 • Да работи в екип, да изпълнява конкретни задачи съвместно с членовете на екипа, като им съдейства и оказва помощ, отнася се с чувство на отговорност при изпълнение на поставените му задачи;
 • Да работи с компютър, да ползва програмни продукти, както и съвременни технологии за изпълнение на техническите задачи от професионалната му област, да работи с офис – оборудване;
 • Да организира ефективно работното си време и работното си място, да планира и организира изпълнението на текущите задачи, да решава възникнали проблеми, свързани с трудовата дейност;
 • Да оценява качеството на извършената работа съгласно регламентираните изисквания и придобитата професионална квалификация;
 • Да анализира резултатите от дейността си и предлага решения за повишаване на ефективността;
 • Да извършва в технологична последователност специфичните дейности по подготовката и провеждането на весели  обредно – ритуални дейности;
 • Да обезпечава логистично провеждането на весели обредно – ритуални дейности (посрещане, настаняване, транспорт, доставка на продукти и услуги, церемонии и др.);
 • Да осигурява безопасност и сигурност на участниците при провеждане на весели обредно – ритуални дейности;
 • Да оперира с технически средства и съоръжения, с офис – техника и комуникационни средства;
 • Да води отчетност (финансово – счетоводна и административна) за планирането и реализацията на весели обредно – ритуални дейности;
 • Да съставя договори с потребители и партньори за провеждане на весели обредно – ритуални дейности;
 • Да извършва мониторинг върху качеството на организацията и провеждането на весели обредно – ритуални дейности.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРЕДМЕТИТЕТеорияПрактикаОбщо
  ОБЩА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА  76 76
1Здравословни и безопасни условия на труд16 16
2.Предприемачество24 24
3.Културни институции: инфраструктури и процеси36 36
  ОТРАСЛОВА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА  154 154
1.Чужд език по професията64 64
2.Информационни ресурси за културни политики48 48
3.Правно-нормативна уредба на културата42 42
 СПЕЦИФИЧНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА   540540
1.Основни понятия в културо-знанието 5050
2.Теория на религията 5656
3.Професионална етика 5050
4.История на културата 5656
5.Култура и комуникация 5252
6.Българско културно- историческо наследство 8686
7.Културологични изследвания и проектиране 5656
8.Маркетинг и реклама в културната дейност 6464
9.Мениджмънт в културата 6464
10.Учебна  практика по: 190190
 Създаване на проекти за създаване на продукти в културната сфера 4040
 Комуникации в организациите 3030
 Симулация на проблеми в културната сфера 3030
11.Производствена практика 9090
 Общо :  230  730960
Scroll to Top