Начало » 8130901 Фитнес

8130901 Фитнес

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАПомощник – инструктор по фитнес 
КОД НА ПРОФЕСИЯТА813090
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАФитнес
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА8130901
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ3
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕсредно образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование
БРОЙ ЧАСОВЕ960
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ384
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА576
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1800
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА900

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 8130901 – “Фитнес”

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • работи със спортното оборудване и с обучаемите в съответствие с основните правила за безопасна работа, като не замърсява околната среда;
 • разбира своята роля в общата работа на професионалния екип, как да съдейства и търси помощ при изпълнение на възложените му задачи от инструктора по фитнес или работодателя;
 • се отнася с чувство за отговорност при изпълнение на указанията, разпорежданията и заповедите от ръководните органи на спортната организация или фирма;
 • разбира своята роля в дейността на спортната организация или фирма, в която работи, и се старае да повишава квалификацията си;
 • комуникира както със занимаващите се, така и с колегите си от фирмата;
 • познава правата и спазва задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда;
 • познава стопанското управление на страната, разбира съществуващите икономически отношения, процеси и явления и прави изводи за факторите, които ги пораждат;
 • намира и съхранява информация в компютъра, създава документи с текст, графики и таблици, намира информация в интернет и ползва електронна поща;
 • попълва бланки, изготвя справки, съставя протоколи и отчети за извършената работа;
 • познава теоретичните основи на фитнес подготовката и професионалната терминология;
 • познава спецификата на различните видове фитнес;
 • познава технологията за осъществяване на обучението и тренировката по различните видове фитнес;
 • прилага системите на организация на труда;
 • познава практическите форми за съставяне на учебно-тренировъчни планове;
 • умее да борави с масовите уреди;
 • притежава организационни навици за провеждане на тренировъчни занимания;
 • познава и прилага правилни педагогически подходи към занимаващите се;
 • знае и може да съставя оптимални хранителни диети;
 • осигурява безопасност и сигурност на занимаващите се с фитнес.

ДА МОЖЕ:

 • прилага основните процедури съгласно изискванията в случай на природни бедствия (пожар, наводнение и др.), терористичен акт или друго необичайно събитие в  местата за провеждане на занимания по фитнес, за опазване на човешкия живот и околната среда;
 • познава законовата и нормативната база за образованието и младежта, за физическото възпитание и спорта и др. правни норми, които имат отношение към професията и дейността на помощник-инструктора по фитнес;
 • разбира и прилага ефективни мероприятия за техническа и икономически изгодна експлоатация на фитнес уредите и други спортно-технически съоръжения и екипировка, както и за тяхното съхранение и поддържане;
 • познава статута на съдийската колегия към БФКФ, Правилника за провеждане на състезания по класически културизъм за мъже, Правилника на БФКФ за провеждане на аматьорски състезания по фитнес за жени в България, Правилника за провеждане на състезания по бодифитнес за жени и др. документи, регламентиращи спортносъстезателната дейност по фитнес;
 • познава традициите и културните ценности на различните етноси, зачита културните и религиозните особености на обучаваните, без да проявява дискриминация по пол, религия, раса или вероизповедание.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

Учебни предмети (модули)ОбщоТеорияПрактика
AЗадължителна професионална подготовка:   
1.Общозадължителна професионална подготовка.966432
 1.Здравословни и безопасни условия на труд.(ЗБУТ)1616 
 2. Комуникации при изпълнение на трудовата си дейност в работен екип –  формулиране на проблеми, отчет за извършената работа.321616
 3.Участие при разпределяне на задачите, съдействие и помощ от членовете на екипа, отговорност при изпълнение на възложена задача.24816
 4. Права и задължения  като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда;  договорни отношения между работодател и работник2424
2.Отраслово-задължителнапрофесионалнаподготовка единназавсичкипрофесииотпрофесионалнонаправление „Спорт“264120144
 5. Организация и контрол спазването на правилата за здравословен и безопасен труд (ЗБУТ) и опазване на околната среда.562432
 6. Принципи на деловото общуване и прилагане на различни методи на комуникация.482424
 7. Работа в екип.562432
 8. Договорниотношениямеждуработодател и работник.482424
 9. Работа с компютър.562432
Б.Специфична за професия 813090″Помощник-инструктор по фитнес“ задължителна професионална подготовка.600200400
 1. Основни процедури съгласно изискванията в случай на природни бедствия (пожар, наводнение и др.),терористичен акт или друго необичайно събитие в местата за провеждане на занимания по фитнес, за опазване на човешкия живот и околната среда.722448
 2. Законова и подзаконова нормативна уредба на системата за физическо възпитание и спорт в Република България.643232
 3. Организационна структура на Българската федерация по културизъм и фитнес и регламентите на спортносъстезателната дейност.482424
 4. Учебно-тренировъчни планове и програми по фитнес.482424
 5. Безопасност и сигурност на занимаващите се с фитнес.641648
 6. Планиране и организация на тренировъчните занимания с отчитане спецификата на различните възрастови групи.641648
 7. Теоретични основи на фитнес подготовката и технологията за осъществяване на тренировката по различните видове фитнес.806416
1.Практика на професията.160160
 Всичко А960384576
Scroll to Top