Начало » 8120102 Селски туризъм

8120102 Селски туризъм

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАОрганизатор на туристическа агентска дейност
КОД НА ПРОФЕСИЯТА812010
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАСелски туризъм
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА8120102
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ3
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна с откъсване от производството
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ28 седмици
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ
БРОЙ ЧАСОВЕ960
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ475
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА485
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1800
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА900

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 8120102 – “Селски туризъм”

ДА ЗНАЕ:

 • Нормативната уредба, изискванията и правилата, правата и отговорностите за здравословно и безопасно осъществяване на професията;
 • Основните характеристики на пазарната икономика и действията в пазарни условия;
 • Същността и съдържанието на бизнес предприемачеството и качеството на предприемача;
 • Същността, правилата и изискванията за осъществяване на ефективни комуникации, робота в екип, преодоляване на конфликти и стрес;
 • Трудовите и осигурителни отношения;
 • Приложението на компютъра при осъществяване на туристически дейности;
 • Основите на туризма и перспективите за неговото развитие в България;
 • Счетоводството и отчетността в туризма;
 • Информационните технологии в туризма;
 • Професионалната етика и туристическото поведение;
 • Същностната характеристика на и особеностите на селския туризъм, професионалния профил на семейния характер;
 • Нормативната уредба, отнасяща се до селския туризъм;
 • Маркетингът и рекламата в селския туризъм;
 • Основните положения в туристическата логистика;
 • Особеностите на социалния бит и етнография;
 • Технологията и организацията на туристическото обслужване;
 • Технологията и организацията на хотелиерското обслужване;
 • Изискванията към изграждането, обзавеждането и обслужването на селски хотели и други места за настаняване;
 • Технологията и организацията на българската национална кухня;
 • Основни въпроси на организацията и провеждането на планински и на алтернативен туризъм;
 • Охранителните мерки и осигуряване безопасността на туристите;

ДА МОЖЕ:

 • Да организира и провежда дейността си в съответствие със съвременните изисквания;
  • Да спазва нормите, правилата и изискванията на нормативната уредба, отнасяща се до селския туризъм;
  • Да извършва маркетингови проучвания и прави ефективна реклама на селския туризъм;
  • Да поднася информация на туристите за обектите на националното културно-историческо наследство, социалния бит и етнос;
  • Да осигурява качествено хотелиерско обслужване;
  • Да осъществява ефективни комуникации и делово общуване при туристическото обслужване;
  • Да спазва изискванията за обзавеждането и оборудването на обекта на селския туризъм;
  • Да изпълнява всички дейности при хотелиерското и ресторантьорското обслужване на туристите;
  • Да взема своевременни охранителни мерки и осигурява безопасност на туристите по време на туристическото им обслужване;
  • Да планира и заявява, и доставя необходимите материално-технически средства и консумативи;
  • Да приготвя, оформя и поднася ястия на гостите от българската национална кухня;
   • Да организира и провежда планински туризъм, а също алтернативни форми на туризъм;

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общия брой часове и брой часове по теория и практика

Наименование на модулитеБрой часове
ОбщоТеорияПрактика
 I. Обща задължителна професионална подготовка266131135
 Здравословни и безопасни условия на труд483216
 Основи на пазарната икономика32248
 Трудови и осигурителни отношения30219
 Бизнес комуникации и умения за работа в екип362016
 Компютърно обучение601545
 Чуждоезиково обучение – комуникативни умения601941
 II. Отраслова задължителна професионална подготовка24415490
 Основи на туризма704624
 Счетоводство и отчетност на фирмата542232
 Информационни технологии в туризма241410
 Професионална етика и туристическо поведение483414
 III. Специфична задължителна професионална подготовка за специалността  “Селски туризъм” – 8120102498216282
 Състояние и перспективи на развитието на селския туризъм321418
 Нормативна уредба, отнасяща се до селския туризъм261115
 Маркетинг и реклама в селския туризъм361719
 Социален бит и етнография421824
 Технология и организация на хотелското обслужване502822
 Изисквания към организацията и оборудваните на селски хотели и други места за настаняване402515
 Процедури, операции, правила и изисквания при хотелиерското обслужване на туристите и предоставяне на допълнителни услуги602139
 Технология и организация на ресторантьорството702446
 Технология за приготвяне на български национални ястия481533
 Планински туризъм402020
 Алтернативен туризъм в условията на селски туризъм352510
 Охранителни мерки и безопасност на туристите19109
Scroll to Top