Начало » 8111101 Декорация на органични материали

8111101 Декорация на органични материали

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАКарвинг-декоратор
КОД НА ПРОФЕСИЯТА811110
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАДекорация на органични материали
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА8111101
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ2
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕдо 1 година
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕзавършен първи гимназиален  етап на основание ЗПУО или  Х клас по реда на отменените Закон за народната просвета (ЗНП) и Закон за степента на образование,  общообразователния минимум  и учебния план (ЗСООМУП)
БРОЙ ЧАСОВЕ660
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ278
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА382
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1200
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА600

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 8111101 – “Декорация на органични материали

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • Познава и спазва разпоредбите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работното място
 • Познава основните нормативни разпоредби за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд за конкретната трудова дейност
 • Знае основните рискове за здравето и безопасността при конкретната трудова дейност
 • Знае основните мерки за защита и средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на ЗБУТ
 • Познава основните разпоредби за опазване на околната среда, отнасящи се до конкретната трудова дейност
 • Знае рисковете от замърсяване на околната среда при извършваната трудова дейност
 • Познава основните изисквания за разделно събиране на отпадъци
 • Познава разпоредбите за съхранение, използване и изхвърляне на опасни отпадъци
 • Знае основните рискови и аварийни ситуации
 • Познава основните изисквания за осигуряване на аварийна безопасност
 • Изброява основните стъпки за действия при аварии и аварийни ситуации
 • Познава видовете травми и методите за оказване на първа помощ
 • Познава общата теория на пазарната икономика
 • Запознат е с основните икономически проблеми
 • Знае ролята на държавата в пазарната икономика
 • Познава видовете икономически субекти в бизнеса
 • Познава основите на пазарното търсене и пазарното предлагане
 • Дефинира основни икономически понятия
 • Знае същността на предприемачеството
 • Познава видовете предприемачески умения
 • Познава характеристиките на предприемаческото поведение
 • Знае видовете предприемаческо поведение
 • Познава отделните длъжности в екипа, техните взаимоотношения и йерархични връзки
 • Познава професионалната терминология на чужд език
 • Изброява интернет търсачки
 • Знае за съществуването на невярна или подвеждаща информация в интернет
 • Познава начините за намиране и запазване на определена цифрова информация (текст, изображения, аудио, видео, уебстраници и др.)
 • Знае начините за възпроизвеждане на вече записано цифрово съдържание
 • Изброява доставчици на услугата електронна поща
 • Изброява софтуер за аудио- и видеоразговори
 • Изброява доставчици на услуги за споделяне на файлове
 • Познава софтуерни продукти, свързани с професионалната дейност
 • Познава софтуер за създаване и редакция на просто цифрово съдържание в един формат (текст, таблици, изображения)
 • Познава правилата за рационална организация на работното място
 • Познава методи за нормиране на работния процес
 • Познава нормативните актове, свързани с професията
 • Описва основните работни процеси и дейности на работното място
 • Описва организацията на работния процес в съответствие с поставените задачи
 • Познава видовете трудови дейности
 • Познава изискванията за ефективно изпълнение на видовете дейности
 • Познава начините за организация на дейностите в работния процес
 • Познава същността на ресторантьорските услуги
 • Знае категоризацията на ресторантьорските услуги и тяхното съдържание
 • Запознат е с различните длъжностни позиции в ресторантьорството и техните отговорности
 • Познава същността на кетъринг услугите
 • Знае категоризацията на кетъринг услугите и тяхното съдържание
 • Запознат е с различните длъжностни позиции в кетъринг бизнеса и техните отговорности
 • Знае принципите на гостоприемството
 • Познава психологическите характеристики на гостите
 • Познава вътрешнофирмените стандарти за предлаганите услуги
 • Знае правилата за обслужване на гостите
 • Описва състава на кулинарните изделия и напитки и начина на обработка на вложените в тях хранителни продукти
 • Знае характеристиките на кулинарните изделия и напитки, подходящи за приготвяне пред гости
 • Познава вътрешнофирмените стандарти за обслужване на гости
 • Запознат е с изискванията за изготвяне на презентация на кулинарни изделия и напитки
 • Познава историята и произхода на карвинг изкуството
 • Познава основните методи за работа с традиционни и нетрадиционни суровини, използвани в карвинг изкуството
 • Познава различните стилове и школи в карвинга
 • Знае методите за изработка на кетъринг декорация
 • Обяснява разликата между кетъринг декориране и класически карвинг
 • Запознат е с разликата между използване на тай-нож и инструменти за карвинг
 • Познава спецификацията на продуктите за карвинг декорация
 • Запознат е с технологичните норми и законовите изисквания за съхранение на готовите украси
 • Дефинира спецификата на продуктите, използвани за декорация (структура, твърдост, трайност, форма)
 • Обяснява системата за безопасност на храните HACCP
 • Разпознава разнообразието от продукти според сезонността им
 • Обяснява системата за безопасност на храните НАССР
 • Назовава предимствата и недостатъците при съхранение на карвинг изделията
 • Дефинира начините за съхранение на суровини и готови карвинг изделия
 • Запознат е с историческото развитие и философията на карвинг изкуството
 • Обяснява основните техники и методи на работа в карвинга
 • Притежава познания за подбор на продуктите
 • Назовава специфичните особености на продуктите за декорация
 • Дефинира особеностите при работа със специфичен набор от инструментариум за карвинг моделиране
 • Обяснява различните методи за работа
 • Запознат е с начини за комбиниране на флорални, геометрични мотиви и релефи
 • Притежава познания за различните култури (азиатска и европейска)
 • Запознат е в детайли с изображенията на фигури, геометрични и флорални елементи
 • Притежава познания за подбора на продуктите според поставената задача и сезона
 • Запознат е със специфичните морфологични особености на различните продукти
 • Дефинира особеностите в технологията на кетъринг декорацията и класическия карвинг
 • Описва креативни решения по зададена тема в зависимост от тематичността и сезона
 • Обяснява устройството и принципа на работа на всички видове използваем инструментариум в карвинга
 • Назовава спецификата на продуктите за декорация (форма, твърдост, трайност)
 • Обяснява системата за безопасност на храните (HACCP)
 • Познава разнообразието на продуктите според сезона
 • Познава продуктите, подходящи за използване според бюджета на клиент/работодател
 • Обяснява различните елементи на карвинга
 • Различава степените на дълбок релеф и двуизмерни изображения
 • Има познания за възможните композиционни и тематични решения според зададената тема, сезон и бюджет
 • Знания Обяснява системата за безопасност на храните НАССР
 • Запознат е с добрите производствени практики
 • Знае добрите хигиенни практики
 • Има познания за правилата за съхранение на продуктите
 • Дефинира начините за поддържане на различните видове плодове/зеленчуци според вида и големината
 • Обяснява терминологията и историческото развитие на карвинг изкуството
 • Дефинира основните техники и методи на работа
 • Различава различните стилове карвинг в света
 • Назовава спецификацията на продуктите, използвани за декорация
 • Притежава пространствено мислене (прецизност, конструиране и отношение към формата, орелеф и барелеф)
 • Познава особеностите на кетъринг декорацията и класическия карвинг
 • Запознат е с креативни решения по зададена тема в зависимост от повода и сезонността
 • Дефинира спецификата на всички видове инструменти в карвинга според тяхното предназначение
 • Притежава знания за правилен подбор на продуктите според поставената задача и сезона, според тяхната трайност и особености
 • Обяснява системата за безопасност на храните (HACCP)
 • Назовава особеностите в антропологичния строеж на човека, животните и растенията
 • Обяснява възможностите за комбиниране на мотиви от отделни скулптурни части
 • Знае различните орнаменти за декориране в сладкарството
 • Притежава пространствено мислене
 • Познава разнообразието на продуктите според сезонността
 • Познава в детайли различните елементи на карвинга за получаване на скулптури
 • Различава дълбок релеф, двуизмерни изображения и триизмерни фигури, необходими за получаването на скулптури
 • Запознат е с възможните композиционни и тематични решения за получаване на скулптури според зададената тема, сезон и бюджет
 • Обяснява системата за безопасност на храните (НАССР)
 • Дефинира рисковете при съхранение на продуктите и готовите скулптури
 • Назовава начините за поддържане на различните видове плодове/зеленчуци според вида и големината във вид, гарантиращ качеството на крайните изделия (скулптури)
 • Познава етапите за съхранение на продуктите/готовите произведения (преди работа, по време и след завършване на работа)

ДА МОЖЕ:

 • Прилага необходимите мерки за защита
 • Използва средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на ЗБУТ
 • Разпознава и съхранява опасни отпадъци и др., спазвайки технологията за събиране и рециклиране (ако е приложимо)
 • Използва терминологията, свързана с аварийните ситуации
 • Спазва изискванията за осигуряване на пожарна и аварийна безопасност
 • Спазва правилата за действия при аварии и аварийни ситуации
 • Оказва първа помощ на пострадали при авария
 • Информира се за успешни практически примери на различни бизнес начинания
 • Обяснява основни икономически понятия
 • Информира се за добри практики за успешно управление на фирми
 • Преценява необходимостта от промени, свързани с подобряване на работата си
 • Комуникира в работен порядък с екипа и персонала
 • Чете и разбира професионални текстове на чужд език (специализирана литература, техническа документация и др.)
 • Ползва чужд език при търсене на информация от интернет и други източници
 • Използва търсачка за намиране на информация
 • Записва и съхранява цифрово съдържание (текст, изображения, аудио, видео, уебстраници и др.)
 • Възпроизвежда вече записано цифрово съдържание
 • Използва електронна поща
 • Използва основни функции на софтуер за аудио- и видеоразговори
 • Споделя файлове онлайн
 • Работи със софтуерни продукти, свързани с професионалната дейност
 • Създава просто цифрово съдържание в един формат (текст, таблици, изображения)
 • Спазва основните нормативни актове, свързани с професията
 • Спазва организацията на работа на работното място и обекта
 • Спазва проектите, инструкциите и паспортите, свързани с професията и работното място
 • Подготвя работното място за изпълнение на поставените задачи
 • Спазва етапите на технологичния процес и разпределението на видовете дейности, предвидени за изпълнение на работното място
 • Спазва изискванията за изпълнение на видовете дейности на работното си място – проекти, технологии, правилници, паспорти, инструкции и др.
 • Спазва етичните норми на поведение
 • Участва в изграждането на ефективна работна среда
 • Степенува различните ресторантьорски услуги
 • Степенува различните кетъринг услуги
 • Спазва принципите на гостоприемството
 • Посреща гостите
 • Проучва очакванията на гостите по отношение на обслужване и услуги
 • Прилага вътрешнофирмените стандарти за предлаганите услуги
 • Спазва правилата за обслужване на гости
 • Представя кулинарните изделия и напитки на гости
 • Прилага вътрешнофирмените стандарти за обслужване на гости
 • Извършва подбор на продуктите
 • Извършва предварителна подготовка на суровините чрез механични и хидромеханични процеси
 • Използва рационално необходимите продукти
 • Спазва основните правила за съхранение на готовата продукция
 • Съблюдава изискванията за безопасност и качество на добрите производствени практики
 • Спазва добрите хигиенни практики
 • Споделя мнения, препоръки и предложения при обсъждане на поставените задачи
 • Участва в крайното представяне и презентация на крайните изделия
 • Ползва правомерно предоставената му материална база
 • Използва определения за целта инструментариум за получаване на карвинг декорации
 • Съхранява приготвените декорации, необходими за аранжиране при сервиране на храни и напитки
 • Изработва малки фигурни основи от различни по състав и свойства суровини, използвани в карвинг аранжирането
 • Спазва правилата за безопасност на храните по HACCP
 • Информира се за наличните продукти за съответния сезон
 • Съхранява готовите карвинг произведения в хладилни съоръжения до температури в зависимост от техните морфологични особености
 • Спазва нормите за съхранение на суровините по време на технологичния процес и при съхранението на готовите карвинг изделия
 • Подбира продуктите според поставената задача съобразно сезонността на суровините
 • Прави предварителна подготовка на продуктите за работа чрез механична и хидромеханична обработка
 • Използва различни техники и умения, за да презентира съответната тема на карвинг модела
 • Спазва условията за правилно съхраняване на готовите карвинг композиции
 • Участва при предварителното обсъждане на поставените задачи
 • Създава предварителен план-проект на поставените задачи
 • Ползва правомерно и адекватно предоставената му материална база
 • Прилага техники за гравиране и аранжиране на класически карвинг
 • Съхранява готовите произведения според изискванията
 • Подбира продуктите
 • Прилага различни техники от кетъринг и карвинг декорацията
 • Борави професионално с тай-нож
 • Спазва системата за безопасност на храните (HACCP)
 • Информира се за наличните продукти за съответния сезон
 • Комбинира различни флорални и геометрични мотиви в един обект при необходимост
 • Работи прецизно с тай-нож
 • Информира се за нови идеи при карвинг декорирането за конкретния случай
 • Съхранява готовите произведения в хладилни съоръжения до стойности на температурата спрямо видовите особености на използваните продукти
 • Спазва реда за поддържане на различните видове плодове и зеленчуци по време и след обработка
 • Комбинира отделни елементи от различните стилове на класическия карвинг
 • Спазва условията за подбор на продуктите
 • Спазва изискванията за съхранение на продуктите
 • Прави предварителна подготовка на продуктите за работа чрез специално и прогнозирано рязане
 • Създава готови карвинг произведения
 • Аранжира изработената карвинг декорация и композиция
 • Подбира продуктите
 • Използва техники от кетъринг и карвинг декорацията
 • Използва тай-нож
 • Спазва системата за безопасност на храните (HACCP)
 • Конструира пространствено идеята за композицията на скулптурата
 • Изработва различни орнаменти и скулптури за декориране в сладкарството
 • Изработва скулптури, като спазва пропорциите и чистотата на детайлите
 • Придава съответния характер на пресъздадения типаж на скулптурата
 • Съчетава в комбинация готовите произведения
 • Аранжира готовите произведения
 • Информира се за продуктите, подходящи за конкретната карвинг декорация
 • Комбинира различни флорални и геометрични мотиви в един обект при необходимост
 • Комбинира готовите елементи (скулптури) в една обща композиция
 • Работи прецизно с тай-нож
 • Работи със специални инструменти, спомагателни материали, съоръжения и апарати за изработване на скулптури (при необходимост)
 • Информира се за предпочитанията на клиент/работодател
 • Спазва етапите за съхранение на продуктите/готовите произведения
 • Съхранява готовите произведения в хладилни съоръжения спрямо изискванията на суровините или готовите скулптури
 • Спазва реда за поддържане на различните видове плодове и зеленчуци по време и след обработка

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

Видове професионална подготовка, учебни предметиБрой учебни часове
Раздел А. Задължителни учебни часове
ТЕОРЕТИЧНО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А1. Обща професионална подготовка
1.Здравословни и безопасни условия на труд8
2.Икономика8
3.Предприемачество8
Общ брой учебни часове за раздел А124
Раздел А2. Отраслова професионална подготовка
1.Чужд език по професията16
2.Информационни и комуникационни технологии16
3Въведение в професията8
4Екология в туризма8
5Счетоводство и отчетност в туризма16
6Професионална етика и туристическо поведение8
 Общ брой на учебните часове за раздел А272
Раздел А3. Специфична професионална подготовка
1.Материалознание на хранителните продукти24
2.Инструменти, техника и похвати за декориране24
3Хигиена на храненето и хранително законодателство24
4Дизайн и приложна декорация24
5Технология на кулинарната продукция32
6Сервиране и барманство24
 Общ брой на учебните часове за раздел А3152
Общ брой на учебните часове по теоретично обучение  за раздел А2 + раздел А3224
ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А3.  Учебна практика по специфична професионална подготовка:
1.Технология на кулинарната продукция96
2Сервиране и барманство48
3Производствена практика208
Общ брой на учебните часове за раздел А3352
Общ брой на учебните часове по практическо обучение за раздел А2 + раздел А3352
Процент на учебните часове за практическо обучение спрямо общия брой на учебните часове за раздел А2 + раздел А361%
Общ брой на задължителните учебни часове за раздел А600
Раздел Б. Избираеми учебни часове
Разширена професионална подготовка
1.Проектиране на кулинарни изделия60
1.1Проектиране на кулинарни изделия теория30
1.2Проектиране на кулинарни изделия практика30
2.Здравеопазване и хигиена60
2.1Здравеопазване и хигиена  теория30
2.2Здравеопазване и хигиена  практика30
Общ брой на избираемите учебни часове за раздел Б60
Общ брой на задължителните и избираемите учебни часове за раздел А + раздел Б660
Scroll to Top