Начало » 8110801 Обслужване на заведения в общественото хранене

8110801 Обслужване на заведения в общественото хранене

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАСервитьор-барман
КОД НА ПРОФЕСИЯТА811080
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАОбслужване на заведения в общественото хранене  
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА8110801
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ2
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕдо 1 година
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕзавършен първи гимназиален  етап на основание ЗПУО или  Х клас по реда на отменените Закон за народната просвета (ЗНП) и Закон за степента на образование,  общообразователния минимум  и учебния план (ЗСООМУП)
БРОЙ ЧАСОВЕ660
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ278
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА382
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1200
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА600

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 8110801 – “Обслужване на заведения в общественото хранене

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • Познава основните нормативни разпоредби за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд за конкретната трудова дейност
 • Знае основните рискове за здравето и безопасността при конкретната трудова дейност
 • Знае основните мерки за защита и средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на ЗБУТ
 • Информиран е за основните разпоредби за опазване на околната среда, отнасящи се до конкретната трудова дейност
 • Знае рисковете от замърсяване на околната среда при извършваната трудова дейност
 • Познава правилата за разделно събиране на отпадъци
 • Познава правилата за съхранение и изхвърляне на опасни отпадъци
 • Знае основните рискови и аварийни ситуации
 • Познава основните изисквания за осигуряване на аварийна безопасност
 • Изброява основните стъпки за действия при аварии и аварийни ситуации
 • Познава видовете травми и методите за оказване на първа помощ
 • Познава общата теория на пазарната икономика
 • Запознат е с основните икономически проблеми
 • Знае ролята на държавата в пазарната икономика
 • Познава видовете икономически субекти в бизнеса
 • Познава основите на пазарното търсене и пазарното предлагане
 • Дефинира основни икономически понятия
 • Знае същността на предприемачеството
 • Познава видовете предприемачески умения
 • Познава характеристиките на предприемаческото поведение
 • Знае видовете предприемаческо поведение
 • Познава отделните длъжности в екипа, техните взаимоотношения и йерархични връзки
 • Познава професионалната терминология на чужд език
 • Изброява интернет търсачки
 • Знае за съществуването на невярна или подвеждаща информация в интернет
 • Познава начините за намиране и запазване на определена цифрова информация (текст, изображения, уебстраници и др.)
 • Познава специализирани софтуери за заведения за хранене и развлечения (ЗХР)
 • Знае начините за възпроизвеждане на вече записано цифрово съдържание
 • Познава начините за електронна кореспонденция
 • Познава начини за споделяне на файлове
 • Познава софтуерни продукти, свързани с професионалната дейност
 • Познава софтуер за създаване и редакция на просто цифрово съдържание в един формат (текст, таблици, изображения)
 • Познава правилата за рационална организация на работното място
 • Познава методи за нормиране на работния процес
 • Познава нормативните документи, свързани с професията
 • Описва основните работни процеси и трудови дейности на работното място
 • Описва организацията на работния процес в съответствие с поставените задачи и начина на обслужване
 • Познава видовете трудови дейности
 • Познава изискванията за ефективно изпълнение на видовете трудови дейности
 • Познава начините за организация на трудовите дейности в работния процес
 • Познава същността на ресторантьорските услуги
 • Познава категоризацията на местата за настаняване, заведенията за хранене и развлечения и други туристически обекти
 • Познава различните длъжностни позиции в ресторантьорството и техните задължения и отговорности
 • Познава нормативните изисквания за безопасност на храните, както и Закона за туризма
 • Познава същността на кетъринг услугите
 • Познава видовете кетъринг услуги и тяхното съдържание
 • Познава различните длъжностни позиции в кетъринг бизнеса и техните отговорности
 • Знае принципите на гостоприемството
 • Познава психологическите характеристики на гостите
 • Познава вътрешнофирмените стандарти за предлаганите услуги
 • Запознат е с професионалната терминология на български и на чужд език
 • Знае правилата за обслужване на гости
 • Описва състава на кулинарните изделия и напитки и начина на обработка на вложените в тях хранителни продукти
 • Познава характеристиките на кулинарните изделия и напитки, подходящи за приготвяне пред гости
 • Запознат е с професионалната терминология на български и на чужд език
 • Познава вътрешнофирмените стандарти за обслужване на гости
 • Познава изискванията за изготвяне на презентация на кулинарни изделия и напитки
 • Познава средствата (инвентара) за работа в залата за хранене и тяхното предназначение
 • Познава обзавеждането на офиса и залата за хранене
 • Запознат е със схемите на подреждане на залата за хранене според вида на събитията
 • Запознат е с процеса и етапите на обслужване в залата за хранене
 • Владее стандартите за обслужване на гостите при различни начини на хранене (а ла карт; блок маса, а11 inclusive и различни видове банкети)
 • Запознат е с приетите резервации
 • Познава психологичните характеристики на отделните типове гости
 • Изброява правилата за посрещане и настаняване на гостите
 • Назовава видовете менюта за ястия и карти за напитки
 • Познава основните правила за изготвяне на лист-меню и карт-меню (бар-карта)
 • Описва особеностите и начините на поднасяне на различните видове менюта
 • Запознат е с асортимента от ястия и напитки
 • Познава продуктовия състав на ястията
 • Описва технологията на приготвяне, температурата на поднасяне и времето за приготвяне на ястията
 • Познава подходящите чаши и температура на поднасяне на напитките
 • Знае правилата за съчетаване на ястия и напитки
 • Познава системите на отчитане
 • Познава асортимента и начините на маркиране
 • Знае начините на сторниране
 • Запознат е с изискванията на финансовата отчетност
 • Познава реквизитите на сметката/касовия бон
 • Знае да изготви фактура
 • Запознат е с видовете сметки и тяхното поднасяне
 • Познава начините на разплащане
 • Знае правилата за изпращане на гости
 • Познава професионалната терминология при изпращане на гостите
 • Познава начина за получаване на обратна връзка от гостите
 • Запознат е с етапите за възстановяване на реда в залата за хранене и подготовката за следващия ден
 • Информира се за предстоящите ангажименти и предвижда необходимия инвентар
 • Познава правилата за изготвяне на дневен отчет
 • Познава продуктовия набор на салати и студени предястия
 • Изброява видовете салати и студени предястия
 • Обяснява технологията на приготвяне на видовете салати и студени предястия
 • Познава начините на оформяне и качествените показатели на салатите и студените предястия
 • Описва правилата за сервиране и отсервиране на салати и студени предястия
 • Познава съчетаването на салати и студени предястия с подходящи ястия и напитки
 • Познава продуктовия набор на видовете супи
 • Изброява видовете супи
 • Обяснява технологията на приготвяне на различните видове супи
 • Познава начините на сервиране на различните видове супи
 • Познава съчетаването на различните видове супи с предястия, основни ястия и напитки
 • Познава продуктовия набор на топли предястия
 • Изброява видовете топли предястия
 • Обяснява технологията на видовете топли предястия
 • Познава начините на оформяне и качествените показатели на топлите предястия
 • Описва правилата за сервиране и от сервиране на топлите предястия
 • Познава съчетаването на топлите предястия с подходящи напитки и храни
 • Познава температурния режим на различните видове супи
 • Познава продуктовия набор на основни ястия и специалитети
 • Изброява видовете основни ястия и специалитети
 • Обяснява технологията на видовете основни ястия и специалитети
 • Познава начините на оформяне и качествените показатели на основните ястия и специалитети
 • Описва правилата за сервиране и отсервиране на основни ястия и специалитети
 • Познава съчетаването на основни ястия и специалитети с подходящи напитки и храни
 • Познава температурния режим на всички видове основни ястия и специалитети
 • Познава продуктовия набор на десертите
 • Изброява видовете десерти
 • Обяснява технологията на видовете десерти
 • Познава начините на оформяне и качествените показатели на десертите
 • Описва правилата за сервиране и отсервиране на десертите
 • Познава съчетаването на десертите с подходящи напитки и храни
 • Изброява видовете високоалкохолни напитки и брандовете
 • Познава произхода и характеристиките на отделните напитки
 • Посочва оптималната температура на сервиране и подходящите чаши
 • Описва етапите на сервиране и отсервиране
 • Познава съчетаването на високоалкохолните напитки с подходящи безалкохолни напитки и ястия
 • Познава класификацията на вината
 • Посочва оптималната температура на сервиране на различните видове вина и подходящите чаши
 • Изброява начините на сервиране на вина
 • Описва работния процес и етапите на сервиране и отсервиране
 • Познава правилата за съчетаване на вина с подходящи ястия
 • Познава видовете бира – българска и вносна
 • Познава температурния режим на съхранение и сервиране на различните видове бира
 • Знае правилата за сервиране на бира и чашите за сервиране
 • Познава съчетаването на бирата с подходящи студени и топли закуски и ястия
 • Познава начините на сервиране на бира
 • Изброява видовете безалкохолни напитки
 • Познава оптималната температура на сервиране и подходящите чаши
 • Описва работния процес и етапите на сервиране и отсервиране
 • Познава съчетаването на безалкохолните напитки с подходящи ястия, десерти и високоалкохолни напитки
 • Познава правилата за предварителна подготовка на бара за работа
 • Информира се за предстоящи събития за деня и очаквана консумация на напитки
 • Знае правилата за безопасна експлоатация на машини и съоръжения
 • Познава рецептологията на напитките
 • Познава количеството и цените на вложените продукти
 • Познава реквизитите за изготвяне на калкулация
 • Познава начина за получаване на обратна връзка от гостите
 • Запознат е с етапите за приключване на работата на бара
 • Информира се за предстоящите ангажименти и предвижда необходимия инвентар
 • Познава правилата за изготвяне на дневен отчет
 • Познава видовете смесени алхоколни напитки (коктейли)
 • Познава техниките на миксиране
 • Знае правилата за сервиране на алкохолните коктейли и подходящия сервиз
 • Познава съчетаването на алкохолните коктейли с подходящи кулинарни изделия
 • Познава видовете безалкохолни смесени напитки (коктейли)
 • Познава техниките на миксиране
 • Знае правилата за сервиране на безалкохолните коктейли и подходящия сервиз
 • Познава съчетаването на безалкохолните коктейли с подходящи кулинарни изделия
 • Познава видовете кафе
 • Познава състава и въздействието на видовете кафе върху човешкото здраве
 • Описва работния процес при представяне и сервиране на различните видове кафе
 • Дефинира понятието „арт кафе“
 • Познава видовете чай
 • Познава състава и въздействието на видовете чай върху човешкото здраве
 • Описва работния процес при представяне и сервиране на различни видове чай
 • Познава състава на какаото
 • Познава състава и въздействието на какаото върху човешкото здраве
 • Описва работния процес при представяне и сервиране на различни видове какао и горещ шоколад
 • Познава произхода и начина на производство на пенливи вина
 • Познава състава и въздействието на виното върху човешкото здраве
 • Знае оптималната температура на съхранението и сервирането им
 • Описва работния процес при представяне и сервиране на пенливи вина
 • Познава понятието „фрапиране“ (шоково охлаждане)
 • Познава произхода и начина на производство на бели вина
 • Познава състава и въздействието на напитките върху човешкото здраве
 • Посочва оптимална температура на съхранението и сервирането им
 • Описва работния процес при представяне и сервиране на бели вина
 • Познава понятието „фрапиране“
 • Познава произхода и начина на производство на розе вина
 • Познава състава и въздействието на напитките върху човешкото здраве
 • Посочва оптимална температура на съхранението и сервирането им
 • Описва работния процес при представяне и сервиране на розе вина
 • Познава понятието „фрапиране“
 • Познава произхода и начина на производство на червени вина
 • Познава състава и въздействието на напитките върху човешкото здраве
 • Посочва оптимална температура на съхранението и сервирането им
 • Описва работния процес при представяне и сервиране на червени вина
 • Познава понятието „шамбриране“ (темпериране на виното до оптимална за консумация температура)
 • Познава понятието „декантиране“ (процес на отделяне на виното от утайката)
 • Познава инвентара за декантиране
 • Изброява етапите на декантиране
 • Описва подходящи за декантиране вина
 • Познава произхода и класификацията на пурите
 • Описва основните етапи на производство на пури
 • Изброява известни марки пури
 • Познава качествените показатели
 • Степенува етапите на поднасяне
 • Познава правилата за съхраняване на пури
 • Познава видовете студени закуски
 • Познава особеностите на сервиране на студени закуски – индивидуално или на блок маса (шведска маса, бюфет)
 • Знае правилата за сервиране в различни варианти
 • Познава сервизите и приборите за сервиране на студени закуски
 • Познава съчетаването на студени закуски с подходящи напитки
 • Познава видовете топли закуски
 • Познава особеностите на тяхното сервиране – индивидуално или на блок маса (шведска маса, бюфет)
 • Знае правилата за сервиране в различни варианти
 • Познава сервизите и приборите за сервиране на топли закуски
 • Познава съчетаването на топли закуски с подходящи напитки и притурки
 • Познава продуктовия набор на сладкарските изделия
 • Изброява видовете сладкарски изделия
 • Обяснява технологията на видовете сладкарски изделия
 • Познава начините на оформяне и качествените показатели на сладкарските изделия
 • Описва правилата за сервиране и отсервиране на сладкарските изделия
 • Познава съчетаването на сладкарските изделия с подходящи напитки

ДА МОЖЕ:

 • Прилага необходимите мерки за защита
 • Използва средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на ЗБУТ
 • Разпознава опасни отпадъци и спазва технологията за разделно събиране
 • Използва терминологията, свързана с аварийните ситуации
 • Спазва изискванията за осигуряване на пожарна и аварийна безопасност
 • Спазва правилата за действия при аварии и аварийни ситуации
 • Оказва първа помощ на пострадали при авария
 • Информира се за успешни практически примери за управление на различни бизнес начинания в сферата на ресторантьорството
 • Обяснява основни икономически понятия
 • Информира се за добри практики за успешно управление в сферата на ресторантьорството
 • Преценява необходимостта от промени, свързани с подобряване на ефективността на работата си
 • Комуникира в работен порядък с екипа
 • Комуникира с гостите на заведението
 • Чете и разбира професионални текстове на чужд език (специализирана литература, техническа документация и др.)
 • Ползва чужд език при търсене на информация от интернет и други източници
 • Използва търсачка за намиране на информация
 • Записва и съхранява цифрово съдържание (текст, изображения, уебстраници и др.)
 • Възпроизвежда вече записано цифрово съдържание
 • Работи със специалиазирани софтуери за ЗХР
 • Осъществява електронна кореспонденция
 • Споделя файлове онлайн или офлайн
 • Работи със софтуерни продукти, свързани с професионалната дейност
 • Създава просто цифрово съдържание в един формат (текст, таблици, изображения)
 • Спазва основните нормативни документи, свързани с професията
 • Спазва организацията на работа на работното място и обекта
 • Спазва инструкциите и заповедите, свързани с професията и работното място
 • Подготвя работното място за изпълнение на поставените задачи
 • Спазва етапите на технологичния процес и разпределението на видовете дейности, предвидени за изпълнение на работното място
 • Спазва изискванията за изпълнение на видовете дейности на работното си място – технологии, правилници, заповеди, инструкции и др.
 • Спазва етичните норми на поведение
 • Степенува различните ресторантьорски услуги в зависимост от категорията на заведенията за хранене и развлечения
 • Степенува различните кетъринг услуги и определя тяхното качество
 • Спазва принципите за гостоприемство
 • Проучва очакванията на гостите по отношение на обслужване и услуги
 • Посреща гостите
 • Консултира гостите
 • Използва професионална терминология на български и на чужд език
 • Прилага вътрешнофирмените стандарти за предлаганите услуги
 • Спазва правилата за обслужване на гости
 • Приготвя кулинарните изделия и напитки пред гости
 • Представя кулинарните изделия и напитки на гости
 • Използва професионалната терминология на български и на чужд език
 • Прилага национални и вътрешнофирмени стандарти за обслужване на гости
 • Изготвя презентация на кулинарни изделия и напитки
 • Подготвя инвентара в офиса (почиства, полира и съхранява съдове, прибори и останалия инвентар)
 • Подготвя инвентара в залата за хранене (сервитьорски шкаф, съоръжения за съхранение и реклама на храни и напитки)
 • Подрежда залата за хранене според вида на събитието
 • Прилага стандартите на обслужване в зависимост от вида на мероприятието
 • Спазва правилата при подреждане на масите и залата за хранене
 • Посреща госта вежливо и потвърждава резервация
 • Придружава гостите до избраната маса
 • Настанява гостите, като спазва установените правила
 • Спазва определения протокол за сервиране на храни и напитки
 • Прилага изискванията при изготвяне на лист-меню
 • Изготвя правилно карт-меню (бар-карта)
 • Поднася лист-меню и карт-меню (бар-карта) според правилата
 • Владее професионалните правила за предлагане на кулинарни изделия и напитки
 • Изброява асортимента от ястия и напитки
 • Изброява продуктовия състав на ястията
 • Прилага правилата за вземане на поръчка
 • Владее професионалната терминология при презентация на ястия и напитки пред госта
 • Информира се за предпочитанията на гостите
 • Предлага актуални алтернативи на ястия и напитки на гостите
 • Работи със софтуерни системи за отчитане
 • Работи с касови системи за отчитане
 • Ползва сервитьорски кочани при необходимост
 • Отчита стокооборота
 • Изготвя сметка на взетата поръчка
 • Изготвя фактура по желание на госта
 • Поднася сметка/фактура по правилата
 • Извършва коректно разплащане
 • Поднася подходящ комплимент по стандарта на заведението
 • Информира се за мнението на гостите от обслужването
 • Информира гостите за предстоящи събития
 • Информира се за мнението на гостите по отношение на обслужване и качество на ястия и напитки
 • Уведомява прекия си ръководител за мнението на гостите от обслужването, обстановката в залата за хранене и предлаганото меню
 • Информира се за ангажиментите за следващия ден, възстановява реда в залата и зарежда според случая
 • Изготвя дневен отчет
 • Поднася салати и студени предястия по правилата за обслужване
 • Ползва професионална терминология при обслужването на гостите
 • Отсервира употребения сервиз по стандарт
 • Спазва правилата за безопасност при сервиране и отсервиране на салати и студени предястия
 • Поднася различните видове супи по правилата за обслужване
 • Ползва професионална терминология при обслужването на гостите
 • Отсервира употребения сервиз по стандарт
 • Спазва правилата за безопасност при сервиране и отсервиране на различните видове супи
 • Поднася топлите предястия по правилата за обслужване, като спазва температурния режим
 • Ползва професионална терминология при обслужването на гостите
 • Отсервира употребения сервиз по стандарт
 • Спазва правилата за безопасност при сервиране и отсервиране на топли предястия
 • Поднася основни ястия и специалитети по правилата за обслужване, като спазва температурния режим
 • Ползва професионална терминология при обслужването на гостите и при комуникацията с колегите си
 • Отсервира употребения сервиз по стандарт
 • Спазва правилата за безопасност при сервиране и отсервиране на основни ястия и специалитети
 • Поднася десертите по правилата за обслужване
 • Ползва професионална терминология при обслужването на гостите
 • Отсервира употребения сервиз по стандарт
 • Спазва правилата за безопасност при сервиране и отсервиране на десертите
 • Извършва подготовка за сервиране на високоалкохолни напитки
 • Поднася високоалкохолни напитки по правилата на обслужването
 • Ползва професионална терминология при обслужването на гостите и при комуникация с колегите си
 • Отсервира употребените съдове и прибори по стандарт
 • Спазва правилата за безопасност при сервиране и отсервиране на високоалкохолни напитки
 • Извършва подготовка за сервиране на вина
 • Сервира различните видове вина по правилата за обслужване
 • Ползва професионална терминология при обслужването на гостите и при комуникацията с колегите си
 • Съхранява различните вина по правилата за спазване на температурния режим
 • Отсервира употребения сервиз по съответните правила
 • Спазва правилата за безопасност при сервиране и отсервиране на вина
 • Извършва подготовка за сервиране на бира
 • Сервира различните видове бира по правилата за обслужване
 • Ползва професионална терминология при обслужването на гостите и при комуникацията с колегите си
 • Съхранява различните видове бира по правилата за спазване на температурния режим
 • Отсервира употребения сервиз по съответните правила
 • Спазва правилата за безопасност при сервиране и отсервиране на бира
 • Извършва подготовка за сервиране на безалкохолни напитки
 • Поднася безалкохолните напитки по правилата за обслужване
 • Съхранява различните видове безалкохолни напитки по правилата за спазване на температурния режим
 • Ползва професионална терминология при обслужването на гостите и при комуникация с колегите си
 • Отсервира употребения сервиз по стандарт
 • Подготвя съоръженията на бара за работа
 • Подготвя заготовки, украси и гарнитури
 • Охлажда напитки
 • Проверява наличности
 • Поставя надценка за приготвяне и обслужване и данък върху добавената стойност (ДДС)
 • Извършва количествени изчисления
 • Калкулира продажната цена на алкохолни, безалкохолни напитки и коктейли
 • Извършва подготвителните дейности на бара
 • Приготвя заготовки за предстоящото обслужване
 • Работи с машините и съоръженията на бара и с баровия инструментариум
 • Приготвя и сервира различни алкохолни коктейли на гостите
 • Спазва техниките за приготвяне на алкохолни коктейли
 • Оформя естетично с украса или гарнитура приготвения коктейл
 • Съхранява компонентите на смесените алкохолни напитки по правилата
 •  Спазва изискванията за безопасност при сервиране и отсервиране на алкохолните коктейли
 • Извършва подготвителните дейности на бара
 • Приготвя заготовки за предстоящото обслужване
 • Работи с машините и съоръженията на бара и с баровия инструментариум
 • Приготвя и сервира различни безалкохолни коктейли пред гостите
 • Спазва техниките за приготвяне на безалкохолни коктейли
 • Оформя естетично с украса или гарнитура приготвения коктейл
 • Съхранява компонентите на смесените безалкохолни напитки по правилата
 • Спазва изискванията за безопасност при сервиране и отсервиране на безалкохолните коктейли
 • Извършва подготовка за сервиране на видовете кафе
 • Сервира видовете кафе по правилата
 • Предлага правилно съчетание на видовете кафе с напитки и сладкарски изделия
 • При необходимост приготвя и поднася „арт кафе“
 • Извършва подготовка за сервиране на видовете чай
 • Използва правилния сервиз
 • Сервира различните видовете чай по правилата
 • Предлага правилно съчетание на видовете чай с напитки и сладкарски изделия
 • Извършва подготовка за сервиране на мляко с какао и горещ шоколад
 • Използва правилния сервиз
 • Сервира различните видовете какао и горещ шоколад по правилата
 • Предлага правилно съчетание на мляко с какао и горещ шоколад с напитки и сладкарски изделия
 • Извършва подготовка за сервиране на пенливи вина
 • Презентира виното (и сервира)
 • Сервира пенливи вина по правилата
 • При необходимост фрапира
 • Предлага правилно съчетание с кулинарни изделия
 • Извършва подготовка за сервиране на бели вина
 • Презентира виното
 • Сервира бели вина по правилата
 • Извършва дегустационен анализ на качеството на виното
 • При необходимост фрапира
 • Предлага правилно съчетание с кулинарни изделия
 • Извършва подготовка за сервиране на розе вина
 • Проявява тактичност и дискретност при обслужване
 • Сервира розе вина по правилата
 • При необходимост фрапира
 • Предлага правилно съчетание с кулинарни изделия
 • Извършва подготовка за сервиране на червени вина
 • Проявява тактичност и дискретност при обслужване
 • Сервира червени вина по правилата
 • При необходимост шамбрира
 • Предлага подходящо съчетание с кулинарни изделия
 • Подготвя масата и инвентара за декантиране
 • Представя виното
 • Владее техниката на декантиране
 • Спазва етапите при декантиране
 • Дегустира виното и определя качествените му показатели
 • Предлага подходящо съчетание с кулинарни изделия
 • Подготвя инвентара за предлагане на пури
 • Предлага пури по правилата и консултира гостите при необходимост
 • Умее да отрязва пури по правилата
 • Умее да разпалва пура при необходимост
 • Правилно съхранява пури
 • Спазва правилата за безопасност при предлагането на пури
 • Сервира приготвените студени закуски по правилата при индивидуално обслужване
 • Поддържа асортиментите от студени закуски при сервиране на блок маса
 • Подпомага гостите при обслужване All Inclusive
 • Отсервира употребените сервизи и прибори по правилата
 • Спазва изискванията за безопасност при сервиране и отсервиране на студените закуски
 • Сервира приготвените топли закуски по правилата при индивидуално обслужване
 • Поддържа асортиментите от топли закуски при сервиране на блок маса
 • Подпомага гостите при обслужване All Inclusive
 • Отсервира употребените сервизи и прибори по правилата
 • Спазва изискванията за безопасност при сервиране и отсервиране на топли закуски
 • Поднася сладкарски изделия по правилата за обслужване
 • Ползва професионална терминология при обслужването на гостите
 • Отсервира употребения сервиз по стандарт
 • Предлага подходящи напитки към сладкарски изделия
 • Спазва стриктно правилата за безопасност при сервиране и отсервиране на сладкарски изделия

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

Видове професионална подготовка, учебни предмети  Брой учебни часове
Раздел А. Задължителни учебни часове
ТЕОРЕТИЧНО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А1. Обща професионална подготовка
1.Здравословни и безопасни условия на труд8
2.Икономика8
3.Предприемачество8
Общ брой учебни часове за раздел А124
Раздел А2. Отраслова професионална подготовка
1.Чужд език по професията16
2.Информационни и комуникационни технологии16
3Гостоприемство в туристическата индустрия16
4Отчетност и работа с документи8
5Специализиран софтуер8
 Общ брой на учебните часове за раздел А264
Раздел А3. Специфична професионална подготовка
1.Микробиология и хигиена на храненето16
2.Кулинарни техника и технологии24
3Безопасност и долекарска помощ в ресторанта8
4Сервиране40
5Барманство40
6Сомелиерство24
7Организация и отчетност на дейностите в ресторанта8
 Общ брой на учебните часове за раздел А3160
Общ брой на учебните часове по теоретично обучение  за раздел А2 + раздел А3224
ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А3.  Учебна практика по специфична професионална подготовка:
1.Кулинарни техники и технологии24
2Сервиране112
3Барманство80
4Сомелиерство16
5Организация и отчетност на дейностите в ресторанта24
6Производствена практика96
Общ брой на учебните часове за раздел А3352
Общ брой на учебните часове по практическо обучение за раздел А2 + раздел А3352
Процент на учебните часове за практическо обучение спрямо общия брой на учебните часове за раздел А2 + раздел А361%
Общ брой на задължителните учебни часове за раздел А600
Раздел Б. Избираеми учебни часове
Разширена професионална подготовка
1.Проектиране на кулинарни изделия60
1.1Проектиране на кулинарни изделия теория30
1.2Проектиране на кулинарни изделия практиа30
2Маркетинг в туризма60
2.1Маркетинг в туризма теория30
2.2Маркетинг в туризма практика30
Общ брой на избираемите учебни часове за раздел Б60
Общ брой на задължителните и избираемите учебни часове за раздел А + раздел Б660
Scroll to Top