Начало » 8110701 Производство на кулинарни изделия и напитки

8110701 Производство на кулинарни изделия и напитки

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАГотвач
КОД НА ПРОФЕСИЯТА811070
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАПроизводство на кулинарни изделия и напитки
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА8110701
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ2
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕдо 1 година
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕзавършен първи гимназиален  етап на основание ЗПУО или  Х клас по реда на отменените Закон за народната просвета (ЗНП) и Закон за степента на образование,  общообразователния минимум  и учебния план (ЗСООМУП)
БРОЙ ЧАСОВЕ660
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ278
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА382
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1200
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА600

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 8110701 – “Производство на кулинарни изделия и напитки

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • Познава и спазва разпоредбите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работното място
 • Познава основните нормативни разпоредби за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд за конкретната трудова дейност
 • Знае основните рискове за здравето и безопасността при конкретната трудова дейност
 • Знае основните мерки за защита и средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на ЗБУТ
 • Познава основните разпоредби за опазване на околната среда, отнасящи се до конкретната трудова дейност
 • Знае рисковете от замърсяване на околната среда при извършваната трудова дейност
 • Познава основните изисквания за разделно събиране на отпадъци
 • Познава разпоредбите за съхранение, използване и изхвърляне на опасни отпадъци
 • Знае основните рискови и аварийни ситуации
 • Познава основните изисквания за осигуряване на аварийна безопасност
 • Изброява основните стъпки за действия при аварии и аварийни ситуации
 • Познава видовете травми и методите за оказване на първа помощ
 • Познава общата теория на пазарната икономика
 • Запознат е основните икономически проблеми – недостиг на ресурси, потребителски избор и др.
 • Знае ролята на държавата в пазарната икономика
 • Познава видовете икономически субекти в бизнеса
 • Познава основите на пазарното търсене и пазарното предлагане
 • Дефинира основни икономически понятия
 • Знае същността на предприемачеството
 • Познава видовете предприемачески умения
 • Познава характеристиките на предприемаческото поведение
 • Знае видовете предприемаческо поведение
 • Изброява интернет търсачки
 • Знае за съществуването на невярна или подвеждаща информация в интернет
 • Познава начините за намиране и запазване на определена цифрова информация (текст, изображения, аудио, видео, уебстраници и др.)
 • Знае начините за възпроизвеждане на вече записано цифрово съдържание
 • Изброява доставчици на услугата електронна поща
 • Изброява софтуер за аудио- и видеоразговори
 • Изброява доставчици на услуги за споделяне на файлове
 • Познава софтуерни продукти, свързани с професионалната дейност
 • Познава софтуер за създаване и редакция на просто цифрово съдържание в един формат (текст, таблици, изображения)
 • Познава вътрешнофирмени правила и стандарти за организационна и функционална структура
 • Знае правилата за комуникация в предприятието
 • Знае правата и задълженията си, свързани с професионалната дейност
 • Познава морално-етичните норми на професионално поведение
 • Познава структурата на стопанската организация
 • Познава методи за нормиране на работния процес
 • Познава нормативните документи, свързани с професията
 • Познава трудовоправните отношения между работодател и работник
 • Познава планирането на ресурси, свързани с работния процес
 • Познава технологичната документация – рецептурници, вътрешнофирмени стандарти и др.
 • Описва последователността на технологичните операции
 • Знае показателите, които трябва да се контролират при приготвяне на кулинарната продукция и границите на техните стойности
 • Знае вътрешните правила на отчетност и документалната изрядност в предприятието
 • Познава графика за отчитане на документите
 • Познава изискванията за попълване на приходно-разходни документи, отчети и калкулационна ведомост
 • Познава специализираната терминология
 • Познава законовите и фирмените разпоредби за защита на данните
 • Познава видовете дейности в работния процес
 • Познава изискванията за изпълнение на видовете дейности
 • Познава начините за организация на дейностите в работния процес
 • Познава отделните длъжности в екипа, техните взаимоотношения и йерархични връзки
 • Познава професионалната терминология на чужд език
 • Познава същността на ресторантьорските услуги
 • Познава категоризацията на ресторантьорските услуги и тяхното съдържание
 • Познава различните длъжностни позиции в ресторантьорството и техните отговорности
 • Познава същността на кетъринг услугите
 • Познава категоризацията на кетъринг услугите и тяхното съдържание
 • Познава различните длъжностни позиции в кетъринг бизнеса и техните отговорности
 • Знае принципите на гостоприемството
 • Познава психологическите характеристики на гостите
 • Владее чужд език по професията
 • Познава вътрешнофирмените стандарти за предлаганите услуги
 • Знае правилата за обслужване на гости
 • Описва състава на кулинарните изделия и напитки и начина на обработка на вложените в тях хранителни продукти
 • Познава характеристиката на кулинарните изделия и напитки подходящи за приготвяне пред гости
 • Владее чужд език по професията
 • Познава вътрешнофирмените стандарти за обслужване на гости Познава изискванията за изготвяне на презентация на кулинарни изделия и напитки
 • Познава работния процес и дейностите в кухнята
 • Знае принципите за съставяне на меню
 • Познава кухненски съдове, прибори, инвентар и оборудване
 • Познава изискванията за приемане и съхранение на хранителни продукти и материали
 • Познава изискванията на добрите производствени практики и системата за Анализ на опасностите и критичните контролни точки (НАССР)
 • Запознат е с възможностите за актуализиране, допълване и разширяване на професионалната си квалификация, както и за кариерно развитие
 • Описва видовете хранителни продукти от растителен произход, химичен състав, свойства и качества
 • Знае технологичната последователност при предварителна обработка на хранителните продукти от растителен произход
 • Познава видовете инвентар и технологично оборудване за предварителна обработка
 • Познава вътрешнофирмените стандарти за материални и енергийни разходи
 • Познава изискванията на добрите производствени практики и системата за Анализ на риска и критичните контролни точки (НАССР)
 • Знае правилата за безопасна работа
 • Описва видовете хранителни продукти от животински произход, химичен състав, свойства и качества
 • Знае технологичната последователност при предварителна обработка на хранителните продукти от животински произход
 • Познава видовете инвентар и технологично оборудване за предварителна обработка на продуктите от животински произход
 • Познава вътрешнофирмените стандарти за материални и енергийни разходи
 • Познава изискванията на добрите производствени практики и системата за Анализ на риска и критичните контролни точки (НАССР)
 • Знае правилата за безопасна работа
 • Описва видовете полуфабрикати и предназначението им в кулинарията
 • Изброява процесите при производството на полуфабрикати
 • Знае изискванията и сроковете за съхранение на полуфабрикатите
 • Познава видовете инвентар и технологично оборудване за производство на полуфабрикати
 • Познава вътрешнофирмените стандарти за материални и енергийни разходи
 • Познава изискванията на добрите производствени практики и системата за Анализ на риска и критичните контролни точки (НАССР)
 • Знае правилата за безопасна работа
 • Знае хранителните продукти за приготвяне на различните видове предястия
 • Знае технологичната последователност на приготвяне на различните видове предястия
 • Знае различни видове техники на обработка при приготвянето на предястия
 • Знае характеристиките на предястията от българската национална кухня
 • Познава необходимите инвентар, сервизи и технологично оборудване
 • Познава вътрешнофирмените стандарти за материални и енергийни разходи
 • Познава изискванията на добрите производствени практики и системата за Анализ на риска и критичните контролни точки (НАССР)
 • Знае правилата за безопасна работа
 • Знае хранителните продукти за приготвяне на различните видове супи
 • Знае видовете супи
 • Знае технологичната последователност на приготвяне на различните видове супи
 • Знае подходящите техники на обработка при приготвянето на супи
 • Знае характеристиките на супи от българската национална кухня
 • Познава необходимите инвентар, сервизи и технологично оборудване
 • Познава вътрешнофирмени стандарти за материални и енергийни разходи
 • Познава изискванията на добрите производствени практики и системата за Анализ на риска и критичните контролни точки (НАССР)
 • Знае правилата за безопасна работа
 • Знае хранителните продукти за приготвяне на различните видове сосове
 • Знае видовете сосове
 • Знае технологичната последователност на приготвяне на различните видове сосове
 • Знае подходящите техники на обработка при приготвянето на сосове
 • Познава необходимите инвентар, сервизи и технологично оборудване
 • Познава вътрешнофирмени стандарти за материални и енергийни разходи
 • Познава изискванията на добрите производствени практики и системата за Анализ на риска и критичните контролни точки (НАССР)
 • Знае правилата за безопасна работа в кухнята
 • Знае хранителните продукти подходящи за приготвяне на основни ястия чрез топлинна обработка варене и задушаване
 • Знае технологичната последователност на приготвяне на ястията
 • Знае характеристиката на варени и задушени ястия от българската национална кухня
 • Знае подходящите техники на обработка при приготвянето на ястията
 • Познава необходимите инвентар, сервизи и технологично оборудване
 • Познава вътрешнофирмените стандарти за материални и енергийни разходи
 • Познава изискванията на добрите производствени практики и системата за Анализ на риска и критичните контролни точки (НАССР)
 • Знае правилата и инструкциите за безопасна работа в кухнята
 • Знае хранителните продукти, подходящи за приготвяне на основни ястия чрез топлинна обработка печене
 • Знае технологичната последователност на приготвяне на ястията
 • Знае характеристиката на основни ястия чрез топлинна обработка печене от българската национална кухня
 • Знае подходящите техники на обработка при приготвянето на ястията
 • Познава необходимите инвентар, сервизи и технологично оборудване
 • Познава вътрешнофирмените стандарти за материални и енергийни разходи
 • Познава изискванията на добрите производствени практики и системата за Анализ на риска и критичните контролни точки (НАССР)
 • Знае правилата за безопасна работа в кухнята
 • Знае хранителните продукти, подходящи за приготвяне на основни ястия чрез топлинна обработка пържене
 • Знае технологичната последователност на приготвяне на ястията
 • Знае характеристиката на основни ястия чрез топлинна обработка пържене от българската национална кухня
 • Знае подходящите техники на обработка при приготвянето на ястията
 • Познава необходимите инвентар, сервизи и технологично оборудване
 • Познава вътрешнофирмените стандарти за материални и енергийни разходи
 • Познава изискванията на добрите производствени практики и системата за Анализ на риска и критичните контролни точки (НАССР)
 • Знае правилата за безопасна работа в кухнята
 • Знае хранителните продукти, подходящи за гарнитури
 • Знае видовете гарнитури
 • Знае технологичната последователност на приготвяне на гарнитури
 • Знае подходящите техники на обработка при приготвянето на гарнитури
 • Познава необходимите инвентар, сервизи и технологично оборудване
 • Познава вътрешнофирмените стандарти за материални и енергийни разходи
 • Познава изискванията на добрите производствени практики и системата за Анализ на риска и критичните контролни точки (НАССР)
 • Знае правилата за безопасна работа в кухнята
 • Знания Знае хранителните продукти, подходящи за приготвяне на различните видове десерти и напитки
 • Знае технологичната последователност на приготвяне на десерти и напитки
 • Знае характеристиката на десерти и напитки от българската национална кухня
 • Знае подходящите техники на обработка при приготвянето на десерти и напитки
 • Познава необходимите инвентар, сервизи и технологично оборудване
 • Познава вътрешнофирмените стандарти за материални и енергийни разходи
 • Познава изискванията на добрите производствени практики и системата за Анализ на риска и критичните контролни точки (НАССР)
 • Знае правилата за безопасна работа в кухнята
 • Познава основните групи тестени сладкарски изделия
 • Знае хранителните продукти, подходящи за приготвяне на различните видове тестени сладкарски изделия
 • Знае технологичната последователност на приготвяне на тестени сладкарски изделия
 • Знае характеристиката на тестените сладкарски изделия от българската национална кухня
 • Знае подходящите техники на обработка при приготвянето на тестени сладкарски изделия
 • Познава необходимите инвентар, сервизи и технологично оборудване
 • Познава вътрешнофирмените стандарти за материални и енергийни разходи
 • Познава изискванията на добрите производствени практики и системата за Анализ на риска и критичните контролни точки (НАССР)
 • Знае правилата за безопасна работа в кухнята
 • Знае особеностите на ястия от европейска кухня
 • Знае технологичните етапи на приготвяне
 • Познава необходимите инвентар, оборудване и правилата за работа
 • Познава вътрешнофирмените стандарти за материални и енергийни разходи
 • Познава изискванията на добрите производствени практики и системата за Анализ на риска и критичните контролни точки (НАССР)
 • Знае особеностите на ястия от азиатска кухня
 • Знае технологичните етапи на приготвяне
 • Познава необходимите инвентар, оборудване и правилата за работа
 • Познава вътрешнофирмените стандарти за материални и енергийни разходи
 • Познава изискванията на добрите производствени практики и системата за Анализ на риска и критичните контролни точки (НАССР)
 • Знае специфичните особености на ястия за детско хранене
 • Знае технологичните етапи на приготвяне
 • Познава необходимите инвентар, оборудване и правилата за работа
 • Познава вътрешнофирмените стандарти за материални и енергийни разходи
 • Познава изискванията на добрите производствени практики и системата за Анализ на риска и критичните контролни точки (НАССР)
 • Знае специфичните особености на ястия за диетично хранене
 • Знае технологичните етапи на приготвяне при различните диети
 • Познава необходимите инвентар, оборудване и правилата за работа
 • Познава вътрешнофирмените стандарти за материални и енергийни разходи
 • Познава изискванията на добрите производствени практики и системата за Анализ на риска и критичните контролни точки (НАССР)
 • Познава съдове и инвентар за оформяне на ястия и десерти
 • Познава правилата за комбиниране на продукти, оцветители и скрепителни материали при оформяне и декорация
 • Познава показателите за качество
 • Знае изискванията за температура на поднасяне
 • Знае грамажа на ястията и десертите по рецептура
 • Познава вътрешнофирмените стандарти за качество и количество на готовите ястия и десерти
 • Познава изискванията на добрите производствени практики и системата за Анализ на риска и критичните контролни точки (НАССР)

ДА МОЖЕ:

 • Прилага необходимите мерки за защита
 • Използва средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на ЗБУТ
 • Разпознава и съхранява опасни отпадъци и др., спазвайки технологията за събиране и рециклиране (ако е приложимо)
 • Използва терминологията, свързана с аварийните ситуации
 • Спазва изискванията за осигуряване на пожарна и аварийна безопасност
 • Спазва правилата за действия при аварии и аварийни ситуации
 • Оказва първа помощ на пострадали при авария
 • Информира се за успешни практически примери за управление на различни бизнес начинания
 • Обяснява основни икономически понятия
 • Информира се за добри практики за успешно управление на фирми
 • Преценява необходимостта от промени, свързани с подобряване на работата
 • Използва търсачка за намиране на информация
 • Записва и съхранява цифрово съдържание (текст, изображения, аудио, видео, уебстраници и др.)
 • Възпроизвежда вече записано цифрово съдържание
 • Използва електронна поща
 • Използва основни функции на софтуер за аудио- и видеоразговори
 • Споделя файлове онлайн
 • Работи със софтуерни продукти, свързани с професионалната дейност
 • Създава просто цифрово съдържание в един формат (текст, таблици, изображения)
 • Спазва вътрешнофирмени правила и стандарти за организационна и функционална структура
 • Спазва правата и задълженията си, свързани с професионалната дейност
 • Спазва морално-етичните норми на професионално поведение
 • Планира работния процес
 • Съставя график на работните задачи
 • Владее професионалната терминология
 • Ползва технологична документация, специализирани сайтове, рецептурници, върешнофирмени стандарти и др.
 • Следи и попълва документи за добрите производствени практики и системата Анализ на опасностите и критични контролни точки (НАССР)
 • Изготвя писмени документи, свързани с работното място
 • Спазва вътрешните правила на отчетност и документалната изрядност в предприятието
 • Попълва заявки за необходимите хранителни продукти, материали и консумативи
 • Работи с документи при получаване и съхраняване на хранителни продукти, материали и консумативи
 • Работи с документи при издаване на кулинарна продукция
 • Калкулира ястия и десерти
 • Работи с компютър, ползва програмни продукти и специализиран софтуер
 • Изготвя, регистрира и архивира документи в електронен вид
 • Спазва етичните норми на поведение
 • Кооперира изграждането на работната среда
 • Комуникира в работен порядък с екипа и персонала
 • Чете и разбира професионални текстове (специализирана литература, техническа документация и др.) на чужд език
 • Ползва чужд език при търсене на актуална информация от интернет и други източници
 • Ползва чужд език (писмено и говоримо) при комуникация с партньори и клиенти
 • Степенува различните ресторантьорски услуги и определя тяхната категоризация
 • Предлага разпределение на основните трудови дейности в ресторантьорството между различните длъжностни позиции
 • Степенува различните кетъринг услуги и определя тяхната категоризация
 • Предлага разпределение на основните трудови дейности в кетъринга между различните длъжностни позиции
 • Умее да изпълнява функцията на домакин
 • Проучва очакванията на гостите по отношение на обслужване и услуги
 • Посреща и консултира гости
 • Използва професионални термини на чужд език
 • Прилага вътрешнофирмените стандарти за предлаганите услуги
 • Спазва правилата за обслужване на гости
 • Представя кулинарните изделия и напитки на гости
 • Приготвя кулинарните изделия и напитки пред гости
 • Използва професионални термини на чужд език
 • Прилага вътрешнофирмените стандарти за обслужване на гости
 • Приготвя кулинарни изделия и напитки пред гости
 • Изготвя презентация на кулинарни изделия и напитки
 • Съставя менюта
 • Разработва нови рецепти
 • Информира се за складовата наличност
 • Планира времето за приготвяне на асортиментите
 • Подбира необходимите съдове, прибори, инвентар и оборудване
 • Планира дейности, свързани с осигуряване на безопасни условия за съхранение, производство и реализация на кулинарна продукция
 • Приема в кухнята заявените хранителни продукти и материали
 • Осигурява правилно съхраняване на хранителни продукти и полуфабрикати
 • Организира работното си място
 • Участва в специализирани семинари, състезания и изложения
 • Информира се за новостите в професията
 • Проучва чуждестранния опит в професията
 • Избира видовете хранителни продукти от растителен произход
 • Спазва технологичната последователност на предварителна обработка на хранителни продукти от растителен произход
 • Работи с инвентар и технологично оборудване за предварителна обработка на хранителни продукти от растителен произход
 • Прилага утвърдени вътрешнофирмени стандарти за материални и енергийни разходи
 • Прилага процедурите на добрите производствени практики и системата за Анализ на риска и критичните контролни точки (НАССР)
 • Прилага правила и инструкции за безопасна работа
 • Избира видовете хранителни продукти от животински произход
 • Спазва технологичната последователност на предварителна обработка на хранителни продукти от животински произход
 • Работи с инвентар и технологично оборудване за предварителна обработка
 • Прилага утвърдени вътрешнофирмени стандарти за материални и енергийни разходи
 • Прилага процедурите на добрите производствени практики и системата за Анализ на риска и критичните контролни точки (НАССР)
 • Прилага правила и инструкции за безопасна работа
 • Избира видовете полуфабрикати според рецептурата на кулинарните изделия
 • Спазва технологичната последователност при производството на полуфабрикати
 • Спазва изискванията и сроковете за съхранение на полуфабрикатите
 • Работи с инвентар и технологично оборудване
 • Прилага утвърдени вътрешнофирмени стандарти за материални и енергийни разходи
 • Прилага процедурите на добрите производствени практики и системата Анализ на риска и критични контролни точки (НАССР)
 • Прилага правила и инструкции за безопасна работа
 • Избира продуктите съобразно рецептата
 • Изработва по рецептура различни видове супи
 • Спазва технологичната последователност при приготвяне на различни видове студени и топли супи
 • Прилага подходящите техники на обработка при приготвянето на супи
 • Изработва по рецептура различни видове супи от българската национална кухня
 • Работи с подходящите инвентар, сервизи и технологично оборудване
 • Прилага утвърдени вътрешнофирмени стандарти за материални и енергийни разходи
 • Прилага процедурите на добрите производствени практики и системата за Анализ на риска и критичните контролни точки (НАССР)
 • Прилага правила и инструкции за безопасна работа в кухнята
 • Избира продуктите съобразно рецептата
 • Изработва по рецептура различни видове сосове
 • Спазва технологичната последователност при приготвяне на различни видове студени и топли сосове
 • Прилага подходящите техники на обработка при приготвянето на сосове
 • Работи с подходящите инвентар, сервизи и технологично оборудване
 • Прилага утвърдени вътрешнофирмени стандарти за материални и енергийни разходи
 • Прилага процедурите на добрите производствени практики и системата за Анализ на риска и критичните контролни точки (НАССР)
 • Прилага правила и инструкции за безопасна работа в кухнята
 • Избира хранителните продукти съобразно рецептата
 • Приготвя по рецептура самостоятелно и в работен екип основни ястия, приготвяни чрез топлинна обработка варене и задушаване
 • Спазва технологичната последователност при приготвянето на ястията
 • Приготвя по рецептура основни ястия чрез топлинна обработка варене и задушаване от българската национална кухня
 • Прилага подходящите техники на обработка при приготвянето на ястията
 • Работи с подходящите инвентар, сервизи и технологично оборудване
 • Прилага утвърдени вътрешнофирмени стандарти за материални и енергийни разходи
 • Прилага процедурите на добрите производствени практики и системата за Анализ на риска и критичните контролни точки (НАССР)
 • Прилага правила и инструкции за безопасна работа в кухнята
 • Избира хранителните продукти съобразно рецептата
 • Приготвя по рецептура самостоятелно и в работен екип основни ястия, приготвяни чрез топлинна обработка печене
 • Спазва технологичната последователност при приготвянето на ястията
 • Приготвя по рецептура основни ястия чрез топлинна обработка печене от българската национална кухня
 • Прилага подходящите техники на обработка при приготвянето на ястията
 • Работи с подходящите инвентар, сервизи и технологично оборудване
 • Прилага утвърдени вътрешнофирмени стандарти за материални и енергийни разходи
 • Прилага процедурите на добрите производствени практики и системата за Анализ на риска и критичните контролни точки (НАССР)
 • Прилага правила и инструкции за безопасна работа в кухнята
 • Знае хранителните продукти, подходящи за приготвяне на основни ястия чрез топлинна обработка пържене
 • Знае технологичната последователност на приготвяне на ястията
 • Знае характеристиката на основни ястия чрез
 • топлинна обработка пържене от българската национална кухня
 • Знае подходящите техники на обработка при приготвянето на ястията
 • Познава необходимите инвентар, сервизи и технологично оборудване
 • Познава вътрешнофирмените стандарти за материални и енергийни разходи
 • Познава изискванията на добрите производствени практики и системата за Анализ на риска и критичните контролни точки (НАССР)
 • Знае правилата за безопасна работа в кухнята
 • Избира подходящите хранителните продукти за приготвяне на гарнитури съобразно рецептата
 • Приготвя по рецептура самостоятелно и в работен екип гарнитури
 • Спазва технологичната последователност при приготвянето на гарнитури
 • Прилага подходящите техники на обработка при приготвянето на гарнитури
 • Работи с подходящите инвентар, сервизи и технологично оборудване
 • Прилага утвърдени вътрешнофирмени стандарти за материални и енергийни разходи
 • Прилага процедурите на добрите производствени практики и системата за Анализ на риска и критичните контролни точки (НАССР)
 • Прилага правила и инструкции за безопасна работа в кухнята
 • Избира подходящите хранителните продукти
 • съобразно рецептата
 • Приготвя по рецептура самостоятелно и в работен екип десерти и напитки
 • Спазва технологичната последователност при приготвянето на десерти и напитки
 • Приготвя по рецептура десерти и напитки от българската национална кухня
 • Прилага подходящите техники на обработка на хранителните продукти при приготвянето на десерти и напитки
 • Работи с подходящите инвентар, сервизи и технологично оборудване
 • Прилага утвърдени вътрешнофирмени стандарти за материални и енергийни разходи
 • Прилага процедурите на добрите производствени практики и системата за Анализ на риска и критичните контролни точки (НАССР)
 • Прилага правила и инструкции за безопасна работа в кухнята
 • Познава основните групи тестени сладкарски изделия
 • Знае хранителните продукти, подходящи за приготвяне на различните видове тестени сладкарски изделия
 • Знае технологичната последователност на приготвяне на тестени сладкарски изделия
 • Знае характеристиката на тестените сладкарски изделия от българската национална кухня
 • Знае подходящите техники на обработка при приготвянето на тестени сладкарски изделия
 • Познава необходимите инвентар, сервизи и технологично оборудване
 • Познава вътрешнофирмените стандарти за материални и енергийни разходи
 • Познава изискванията на добрите производствени практики и системата за Анализ на риска и критичните контролни точки (НАССР)
 • Знае правилата за безопасна работа в кухнята
 • Подбира продуктите съобразно рецептата
 • Работи с подходящите инвентар и оборудване за приготвяне на ястия от европейска кухня
 • Приготвя ястия от европейска кухня, като спазва етапите на технологичния процес
 • Използва подходящи техники на обработка
 • Прилага утвърдени вътрешнофирмени стандарти за материални и енергийни разходи
 • Прилага процедурите на добрите производствени практики и системата за Анализ на риска и критичните контролни точки (НАССР)
 • Подбира продуктите съобразно рецептата
 • Работи с подходящите инвентар и оборудване за приготвяне на ястия от азиатска кухня
 • Приготвя ястия от азиатска кухня, като спазва етапите на технологичния процес
 • Използва подходящи техники на обработка
 • Прилага утвърдени вътрешнофирмени стандарти за материални и енергийни разходи
 • Прилага процедурите на добрите производствени практики и системата за Анализ на риска и критичните контролни точки (НАССР)
 • Подбира продуктите съобразно рецептата
 • Работи с подходящите инвентар и оборудване за приготвяне на ястия от детска кухня
 • Приготвя ястия, като спазва етапите на технологичния процес
 • Използва подходящи техники на обработка
 • Прилага утвърдени вътрешнофирмени стандарти за материални и енергийни разходи
 • Прилага процедурите на добрите производствени практики и системата за Анализ на риска и критичните контролни точки (НАССР)
 • Подбира продуктите съобразно рецептата
 • Работи с подходящите инвентар и оборудване за приготвяне на ястия от диетична кухня
 • Приготвя ястия, като спазва етапите на технологичния процес
 • Използва подходящи техники на обработка
 • Прилага утвърдени вътрешнофирмени стандарти за материални и енергийни разходи
 • Прилага процедурите на добрите производствени практики и системата за Анализ на риска и критичните контролни точки (НАССР)
 • Подбира подходящи съдове и инвентар при оформяне на ястия и десерти
 • Изработва и/или избира подходящи декорации съобразно видовете ястия и десерти
 • Оформя и декорира ястия и десерти, като прилага вътрешнофирмени стандарти за материални и енергийни разходи
 • Съчетава декорацията с ястията и десертите
 • Проверява готовността и качеството на готовите ястия и десерти
 • Спазва определения грамаж на готовите ястия и десерти
 • Спазва температурния режим и при издаване
 • Издава готовите ястия и десерти
 • Прилага утвърдени вътрешнофирмени стандарти за външен вид на ястия и десерти
 • Прилага процедурите на добрите производствени практики и системата за Анализ на риска и критичните контролни точки (НАССР)

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

Видове професионална подготовка, учебни предмети  Брой учебни часове
Раздел А. Задължителни учебни часове
ТЕОРЕТИЧНО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А1. Обща професионална подготовка
1.Здравословни и безопасни условия на труд8
2.Икономика8
3.Предприемачество8
Общ брой учебни часове за раздел А124
Раздел А2. Отраслова професионална подготовка
1.Чужд език по професията16
2.Информационни и комуникационни технологии16
3Гостоприемство в туристическата индустрия24
4Отчетност и работа с документи8
5Специализиран софтуер8
 Общ брой на учебните часове за раздел А272
Раздел А3. Специфична професионална подготовка
1.Микробиология и хигиена на храненето16
2.Кулинарни техника и технологии80
3Безопасност и долекарска помощ в ресторанта16
4Организация на  обслужване в ресторанта24
5Организация и отчетност на дейностите в ресторанта16
 Общ брой на учебните часове за раздел А3152
Общ брой на учебните часове по теоретично обучение  за раздел А2 + раздел А3224
ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А3.  Учебна практика по специфична професионална подготовка:
1.Кулинарни техника и технологии200
2Организация на  обслужване в ресторанта40
3Организация и отчетност на дейностите в ресторанта24
4Производствена практика88
Общ брой на учебните часове за раздел А3352
Общ брой на учебните часове по практическо обучение за раздел А2 + раздел А3352
Процент на учебните часове за практическо обучение спрямо общия брой на учебните часове за раздел А2 + раздел А361%
Общ брой на задължителните учебни часове за раздел А600
Раздел Б. Избираеми учебни часове
Разширена професионална подготовка
1.Проектиране на кулинарни изделия60
1.1Проектиране на кулинарни изделия теория30
1.2Проектиране на кулинарни изделия праита30
2Маркетинг в туризма60
2.1Маркетинг в туризма теория30
2.2Маркетинг в туризма практика30
Общ брой на избираемите учебни часове за раздел Б60
Общ брой на задължителните и избираемите учебни часове за раздел А + раздел Б660
Scroll to Top