Начало » 8110201 Организация на обслужването в хотел

8110201 Организация на обслужването в хотел

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТААдминистратор в хотел
КОД НА ПРОФЕСИЯТА811020
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАОрганизация на обслужването в хотел
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА8110201
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ3
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕдо 1,5 години
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕпридобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено  средно образование
БРОЙ ЧАСОВЕ960
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ470
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА490
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1800
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА900

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 8110201 – “Организация на обслужването в хотел

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • Познава разпоредбите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работното място
 • Познава знаците и сигналите за осигуряване на ЗБУТ
 • Познава нормативните разпоредби, касаещи осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд за конкретната трудова дейност и за свързаните трудови дейности
 • Представя информация за рисковете за здравето и безопасността при работа и свързани с нея дейности
 • Познава разпоредбите за провеждане на обучение и инструктаж на работещите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
 • Познава разпоредбите за опазване на околната среда
 • Описва основните изисквания за разделно събиране на отпадъци
 • Познава разпоредбите за съхранение, използване и изхвърляне на опасни продукти
 • Познава предпоставките за възникване на основните рискови и аварийни ситуации
 • Познава основните изисквания за осигуряване на аварийна безопасност
 • Познава основните стъпки за действие при аварии и аварийни ситуации
 • Познава видовете травми и методите за оказване на първа помощ
 • Познава реда за установяване, регистриране, разследване, отчитане на трудови злополуки и професионални заболявания
 • Познава общата теория на пазарната икономика
 • Запознат е с основните икономически проблеми
 • Знае ролята на държавата в пазарната икономика
 • Познава видовете икономически субекти в бизнеса
 • Познава основите на пазарното търсене и предлагане
 • Дефинира основни икономически понятия – приходи, разходи, печалба, рентабилност
 • Знае същността на предприемачеството
 • Знае видовете предприемачески умения
 • Познава характеристиките на предприемаческото поведение
 • Знае видовете предприемаческо поведение
 • Изброява интернет търсачки
 • Обяснява употребата на филтри и оператори за търсене
 • Знае за съществуването на невярна или подвеждаща информация в интернет и начини за оценка на надеждността и
 • Знае начините за съхранение на цифрова информация на различни електронни носители
 • Знае начините за създаване на поддиректории (папки)
 • Знае начините за преместване на файлове от една поддиректория (папка) в друга
 • Познава различни програми за възпроизвеждане на даден тип цифрово съдържание (текст, изображение, аудио, видео)
 • Знае за съществуването на облачни услуги
 • Познава специализирани софтуери за работа в мястото за настаняване
 • Изброява доставчици на услугата електронна поща
 • Изброява софтуер за аудио- и видеоразговори
 • Изброява доставчици на услуги за споделяне на файлове
 • Обяснява начините за онлайн пазаруване и плащане
 • Изброява онлайн общности (социални мрежи), създадени за обмен на знания и опит в областта на професията
 • Познава софтуерни продукти, свързани с професионалната дейност
 • Познава голяма част от известните рискове за сигурността при работа онлайн
 • Знае за въздействието на цифровите технологии върху ежедневния живот и околната среда
 • Знания Познава начините за решаване на рутинни проблеми при използването на цифрови технологии
 • Знае за необходимостта от актуализиране на собствените си цифрови умения
 • Познава структурата на организацията, в която работи
 • Познава методи за нормиране на работния процес
 • Познава основните нормативни разпоредби на действащото трудово законодателство
 • Познава основните нормативни актове, свързани с професията
 • Познава изискванията за планиране на необходимите ресурси
 • Познава видовете трудови дейности, характерни за професионалната му сфера
 • Познава изискванията за качествено изпълнение на видовете трудови дейности
 • Познава начините за оптимална организация на трудовите дейности
 • Познава отделните длъжности в екипа, техните взаимоотношения и йерархични връзки
 • Познава етичните норми на комуникацията
 • Познава правилата за вербална и невербална комуникация
 • Познава ефективното поведение при конфликти
 • Познава правилата и изискванията за делова кореспонденция
 • Познава основната професионална терминология на чужд език
 • Познава същността на хотелиерските услуги
 • Познава различните длъжностни позиции в мястото за настаняване и техните отговорности
 • Познава специализиран софтуер за резервации и хотелско настаняване
 • Запознат е с изискванията при категоризация на мястото за настаняване
 • Познава същността на услугите в мястото за настаняване
 • Познава видовете основни и допълнителни услуги и тяхното съдържание
 • Знае принципите на гостоприемството и етикета при посрещането на гостите
 • Познава вътрешните правила и заповеди
 • Познава правилата за обработка, съхранение и използване на лични данни
 • Запознат е с особеностите на различните типове гости (индивидуални, организирани групи гости, гости със специални потребности и др.)
 • Познава правилата за посрещане на VIP гости
 • Познава начина на регистрация на различните типове гости
 • Води необходимата отчетност на регистрираните гости и анулираните резервации
 • Познава вътрешните правила и заповеди за регистрация
 • Знае вътрешните правила за настаняване на гостите
 • Познава видовете хотелски компютърни и резервационни системи
 • Запознат е с компютърните системи и електронни устройства
 • Познава начините за съхранение на ключовете
 • Запознат е с правилата на издаване на ключове и заключващи системи
 • Запознат е с правилата за предоставяне на ключове и електронни устройства при възникване на екстремни ситуации и инциденти
 • Знае правилата за работа със специфично оборудване на рецепцията
 • Познава характерните особености на различните типове гости
 • Познава законовите разпоредби и вътрешните правила за обслужване на различни типове гости
 • Притежава познания за търсената от гостите информация
 • Знае принципите на гостоприемството
 • Познава психологическите характеристики на гостите
 • Използва професионална терминология на български и на чужд език
 • Познава стандартните процедури за предлаганите услуги
 • Знае правилата за обслужване на гости
 • Знае професионалната терминология на български и на чужд език
 • Познава изискванията за изготвяне на презентация на предлаганите основни и допълнителни услуги в мястото за настаняване
 • Познава в детайли стандартните процедури
 • Знае правилата за работа със специфично оборудване на рецепцията
 • Знае основните туристически услуги
 • Познава видовете допълнителни услуги
 • Обяснява различията между двете групи услуги
 • Знае правилата за предлагане на основни услуги
 • Знае правилата за предлагане на допълнителни услуги
 • Познава различията при предлагане на основните и допълнителните услуги
 • Познава и разграничава различните типове гости
 • Познава особеностите на различните типове гости
 • Познава правилата за изпращане на различните типове гости
 • Познава начините на разплащане
 • Познава различните видове ключове и заключващи системи
 • Познава начина на съхранение на ключовете и заключващите системи
 • Знае начина за работа с ключовете и заключващите системи
 • Знае начините при оформяне, водене и инкасиране сметките на гостите
 • Знае начина за отчитане на сметките на гостите
 • Знае начините за оформяне и инкасиране на сметките за предоставените платени основни и допълнителни услуги
 • Запознат е с важността на нормите на морал, етичност и дискретност
 • Познава значението на нормите на морал, етичност и дискретност
 • Знае правилата за поведение спрямо гостите с различни начини на поведение
 • Знае причините за спазване на нормите на морал, етичност и дискретност

ДА МОЖЕ:

 • Участва в прилагането на мерки за предотвратяване, намаляване и ограничаване на рисковете за здравето и безопасността при работа
 • Спазва прилагането на необходимите мерки за защита
 • Използва знаците и сигналите за осигуряване на ЗБУТ
 • Организира сортирането/съхранението на опасни продукти и излезли от употреба материали, консумативи и др., при спазване технологията за събиране и рециклиране
 • Използва терминологията, свързана с аварийните ситуации
 • Спазва мерките за осигуряване на пожарна и аварийна безопасност
 • Спазва правилата за действие при аварии и аварийни ситуации
 • Предотвратява опасните ситуации, които могат да възникнат по време на работа
 • Оказва първа помощ на пострадали при трудова злополука и авария
 • Информира се за успешни практически примери за управление на различни бизнес начинания, свързани с предлагане на хотелиерски услуги
 • Обяснява основни икономически понятия в контекста на дейността на организацията
 • Анализира практически примери за успешно управление на дейността на организацията
 • Преценява необходимостта от промени, свързани с подобряване на работата
 • Използва търсачка за намиране на информация, като прилага различни филтри и използва оператори за търсене (символи и др.)
 • Сравнява информацията в различни източници и оценява нейната надеждност с помощта на определени критерии
 • Записва и съхранява в различни формати цифрово съдържание (текст, изображения, аудио, видео, уебстраници и др.) по класифициран начин, използвайки поддиректории (папки)
 • Възпроизвежда вече записано цифрово съдържание
 • Работи със специализирани софтуери в мястото за настаняване
 • Използва електронна поща
 • Използва разширени функции на софтуер за аудио- и видеоразговори
 • Споделя файлове, спазвайки правилата на онлайн комуникацията
 • Използва електронни услуги за онлайн пазаруване
 • Обменя знания и опит в онлайн общности, обмен на знания и опит в областта на професията
 • Работи със софтуерни продукти, свързани с професионалната дейност
 • Създава сложно цифрово съдържание (текст, таблици, изображения, аудио, видео) с различни оформления
 • Редактира и оформя цифрово съдържание, създадено от друг, като ползва разширени функции на форматиране
 • Идентифицира подвеждащи и/или злонамерени съобщения и интернет страници
 • Активира филтри на електронна поща против спам
 • Разпознава файлове, представляващи злонамерен софтуер
 • Прилага мерки за пестене на енергия
 • Предприема основни стъпки за защита на устройствата, с които работи (например антивирусни програми и пароли)
 • Планира процеса на работата си
 • Съставя график на работните си задачи
 • Прилага изискванията на основните нормативни документи, свързани с професията
 • Спазва етичните норми на поведение
 • Участва в изграждането на етична работна среда
 • Осъществява комуникация в работен порядък с екипа
 • Разпознава и избягва конфликтни ситуации
 • Съдейства за решаване на конфликтни ситуации
 • Води делова комуникация – писмена и устна
 • Събира и предлага необходимата информация за удовлетворяване на изискванията на клиентите
 • Чете и разбира професионални текстове на чужд език (специализирана литература, техническа документация и др)
 • Ползва чужд език при търсене на информация от интернет и други източници
 • Ползва чужд език (писмено и говоримо) при комуникация с партньори и гости
 • Работи с различните хотелиерски услуги в зависимост от категорията на мястото за настаняване
 • Участва в процеса на резервиране и настаняване на гостите
 • Предлага основни и допълнителни услуги
 • Прилага принципите на гостоприемството и етикета при посрещане на гостите
 • Проучва очакванията на гостите
 • Използва за комуникация с гостите български или разбираем чужд език
 • Спазва правилата за посрещане на VIP гости
 • Спазва правилата за обработка, съхранение и използване на лични данни
 • Предава необходимата информация от текущата смяна на заинтересованите служители и прекия си ръководител
 • Обработва направените резервации и анулации
 • Изготвя справки за заетостта на мястото за настаняване
 • Проверява данните от документите за самоличност
 • Регистрира гостите на мястото за настаняване
 • Информира гостите за всички услуги в хотела при тяхното настаняване
 • Изпълнява дейностите по настаняване на гостите
 • Реагира по стандарт при възникване на оплаквания при настаняването
 • Работи с хотелски компютърни системи за регистрация и резервация
 • Работи с ключовете и заключващите системи
 • Различава различните видове ключове и заключващи системи
 • Обслужва гостите, като използва различните функции на професионалното оборудване на рецепцията
 • Използва повереното му професионално оборудване за рецепция, като спазва правилата за експлоатация, описани от производителя
 • Спазва правилата за обслужване на гостите
 • Спазва професионална етика при комуникация с различните типове гости
 • Предоставя информация на разбираем български/чужд език
 • Посреща гостите
 • Проучва очакванията на гостите по отношение на обслужване и услуги
 • Прилага професионални термини на български и на чужд език
 • Прилага стандартните процедури за предлаганите услуги
 • Спазва правилата за обслужване на гости
 • Прилага професионални термини на български и на чужд език
 • Прилага стандартните процедури за обслужване на гости
 • Използва по предназначение специфичното оборудване на рецепцията
 • Разграничава основните от допълнителните услуги
 • Спазва правилата при предлагане на основни и допълнителни услуги
 • Разграничава различните типове гости и техните особености
 • Спазва правилата при комуникация с различните типове гости
 • Използва различните начини за разплащане
 • Спазва финансовата дисциплина
 • Работи по изискващите се правила с ключовете и заключващите устройства
 • Обработва и финансово приключва използваните основни и допълнителни услуги от гостите
 • Спазва финансовата дисциплина
 • Разграничава етичните и морални норми
 • Прилага нормите на морал, етичност и дискретност

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

Видове професионална подготовка, учебни предмети  Брой учебни часове
Раздел А. Задължителни учебни часове
ТЕОРЕТИЧНО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А1. Обща професионална подготовка
1.Здравословни и безопасни условия на труд8
2.Икономика8
3.Предприемачество8
Общ брой учебни часове за раздел А124
Раздел А2. Отраслова професионална подготовка
1.Чужд език по професията – английски език40
2.Информационни и комуникационни технологии16
3.Гостоприемство в туристическата индустрия56
4Отчетност и работа с документи16
5Специализиран софтуер24
6Маркетинг в туристическата индустрия16
 Общ брой на учебните часове за раздел А2168
Раздел А3. Специфична професионална подготовка
1.Технология на хотелиерското обслужване120
2.Мениджмънт в туризма16
3Организация и функциониране на преден офис72
4Безопасност и долекарска помощ в туризма24
5Допълнителни дейности в туризма16
 Общ брой на учебните часове за раздел А3248
Общ брой на учебните часове по теоретично обучение  за раздел А2 + раздел А3416
ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А3.  Учебна практика по специфична професионална подготовка:
1.Технология на хотелиерското обслужване160
2.Организация и функциониране на преден офис120
3Допълнителни дейности в туризма64
4Производствена практика116
Общ брой на учебните часове за раздел А3460
Общ брой на учебните часове по практическо обучение за раздел А2 + раздел А3460
Процент на учебните часове за практическо обучение спрямо общия брой на учебните часове за раздел А2 + раздел А352.5%
Общ брой на задължителните учебни часове за раздел А900
Раздел Б. Избираеми учебни часове
Разширена професионална подготовка
1.Иновации и оценка на риска в хотелиерството60
1.1Иновации и оценка на риска в хотелиерството теория30
1.2Иновации и оценка на риска в хотелиерството практика30
2.Хигиена на храненето и хранителното законодателство60
2.1Хигиена на храненето и хранителното законодателство теория30
2.2Хигиена на храненето и хранителното законодателство практика30
Общ брой на избираемите учебни часове за раздел Б60
Общ брой на задължителните и избираемите учебни часове за раздел А + раздел Б960
Scroll to Top